Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό

Επίπεδο Σπουδών – Προπτυχιακό

Η ανώτατη (τριτοβάθμια) εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται σύμφωνα με το Σύνταγμα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ΑΕΙ και χωρίζεται σε δύο τομείς, τον Πανεπιστημιακό (Πανεπιστήμια) και τον Τεχνολογικό (Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ΑΤΕΙ). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 25 δημόσια Πανεπιστήμια και 14 ΑΤΕΙ.  Η φοίτηση στα ΑΕΙ είναι δωρεάν.

Από το ακαδημαϊκό έτος 1997 – 98 θεσμοθετήθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με έδρα την Πάτρα, το οποίο υλοποιεί προγράμματα με τη μέθοδο της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ από το 2005 λειτουργεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στα οποία η πρόσβαση όμως δεν πραγματοποιείται μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων. Η φοίτηση στα δυο παραπάνω ιδρύματα έχει δίδακτρα.

Η φοίτηση στα πανεπιστήμια διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά έτη, εκτός από ορισμένα προγράμματα σπουδών (Πολυτεχνεία) όπου η φοίτηση διαρκεί πέντε, ακόμα και έξι έτη (ιατρική). Το ακαδημαϊκό έτος στα ελληνικά πανεπιστήμια, ξεκινάει το Σεπτέμβριο και λήξει τον Αύγουστο του επόμενου έτους, και διαιρείται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό- εαρινό) τα οποία αντιστοιχούν σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τα οποία ακολουθούν οι εξετάσεις του εξαμήνου. Επαναληπτικές εξετάσεις, για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, υπάρχουν και το Σεπτέμβριο. Όλα τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ συνοδεύονται από τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος, τα Κολλέγια, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν μεταλυκειακές σπουδές έναντι διδάκτρων, δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως Πανεπιστήμια. Όμως, μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Γαλλίας, προσφέρουν σπουδές τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με δυνατότητα να πραγματοποίησης των σπουδών στην Ελλάδα, λαμβάνοντας τους τίτλους σπουδών από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Επιπλέον, μετά και την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών οδηγιών στην Ελληνική νομοθεσία, οι κάτοχοι τίτλων σπουδών από Κολλέγια, έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Επίπεδο Σπουδών – Μεταπτυχιακό

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα οδηγούν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης. Ο κύριος σκοπός των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία. Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Τα κριτήρια εισαγωγής, τα δίδακτρα (όπου υπάρχουν), η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και η λειτουργία των σπουδών γενικότερα, προσδιορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του κάθε προγράμματος ξεχωριστά. Τα περισσότερα προγράμματα προσφέρονται στην Ελληνική γλώσσα, υπάρχει όμως ένας σημαντικός αριθμός προγραμμάτων, ο οποίος συνεχώς αυξάνεται, τα οποία παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, πέραν της Ελληνικής, αποτελεί σημαντικό προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν διάρκεια τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος, ενώ τα περισσότερα διαρκούν δύο έτη. Στο τέλος των περισσότερων προγραμμάτων οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν και μια διπλωματική εργασία.

Έχοντας ως στόχο τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν αναπτύξει συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, δίνοντας κοινά πτυχία.

Στο πλαίσιο της δράσης Study in Greece, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί η επίσημη δικτυακή πύλη, στην οποία παρέχονται πληροφορίες για όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. masters.minedu.gov.gr

Τα Κολλέγια προσφέρουν επίσης μια ευρεία επιλογή από μεταπτυχιακές σπουδές, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Πολλά από τα προγράμματα προσφέρονται σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο προπτυχιακό επίπεδο.

Επίπεδο Σπουδών – Διδακτορικό

Οι διδακτορικές σπουδές οδηγούν στην απονομή διδακτορικού τίτλου (PhD). Ο τίτλος αυτός είναι ένας μεταπτυχιακός τίτλος, ο οποίος ανήκει στον τρίτο κύκλο σπουδών, και αφορά μια πρωτότυπη έρευνα σχετικά με ένα εξειδικευμένο αντικείμενο μελέτης στον αντίστοιχο επιστημονικό χώρο. Ο σκοπός των διδακτορικών σπουδών είναι η απόκτηση εξειδίκευσης υψηλού επιπέδου και η προώθηση της βασικής έρευνας στα επιστημονικά πεδία. Για την εγγραφή και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όμως μπορεί να εγγραφεί κάποιος και χωρίς αυτόν (όπως για παράδειγμα αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα)

Η διάρκεια ενός διδακτορικού είναι κατ’ ελάχιστον τρία χρόνια, ενώ στην πραγματικότητα διαρκεί περισσότερο. Οι διαδικασίες επιλογής και εκπόνησης ενός διδακτορικού περιγράφονται από τον εσωτερικό κανονισμό σπουδών του κάθε Τμήματος.

Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora

On the occasion of the celebration of the International Education Day and the bicentennial of the 1821 Greek Revolution, the General Secretariat of Higher Education of the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs and the General Secretariat of Public Diplomacy and Greeks Abroad of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, organize on Sunday, January 24 2021, at 14:30, the online conference: Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora