ΠΜΣ “ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»

Διευθυντής: Νικόλαος Ι. Νικητέας, Καθηγητής Χειρουργικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αναδιαμορφωμένης υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 795/6-5-2015) με την τροποποίηση των άρθρων 1,5,6,8,9 και 12 αυτής (Φ.Ε.Κ. 1870/30-5-2017) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄, 16-7-2008).

Με την παρούσα Προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 & 2022-2023, να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή:

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική (M.Sc Μaster’s Degree inMinimally Invasive SurgeryRobotic SurgeryTelesurgery”), μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, αποκλειστικά Πτυχιούχοι Ιατρικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με τίτλο μιας των ειδικοτήτων χειρουργικής κατευθύνσεως (ή όσων διανύουν το χρόνο ειδίκευσης σε αντίστοιχες ειδικότητες).

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική, κατά Μάθημα, βαθμολογία.
 1. Επίδοση στα, σχετικά με την κατεύθυνση, προπτυχιακά Μαθήματα.
 1. Επάρκεια στον χειρισμό της Αγγλικής γλώσσας.
 1. Συστατικές επιστολές.
 1. Γραπτή δοκιμασία (Test).
 1. Προσωπική συνέντευξη.
 1. Κάθε άλλο στοιχείο, σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε  3.000,00 (τρεις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβληθούν σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.

Την αίτηση, πρέπει να συνοδεύουν και να συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, με επίδειξη αυτής κατά την κατάθεση.
 • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου, με επίδειξη αυτού κατά την κατάθεση.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.
 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (CV), που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας (με επίδειξη του/των πρωτοτύπου/ων κατά την κατάθεση.
 • Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
 • Τρεις (3) συστατικές επιστολές (υπογεγραμμένες & σφραγισμένες), οι οποίες είτε θα κατατεθούν αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, είτε θα αποσταλούν απ’ ευθείας, με απλή ταχυδρομική αποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο), στην Διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ 17), ΙΣΟΓΕΙΟ, Αγ. Θωμά 15Β, ΓΟΥΔΗ- ΑΘΗΝΑ, 115 27 –

(Υπ’ όψιν Κας Μ. Παναγιωτακοπούλου)

 • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
 • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Συντονιστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από την 1η Ιουλίου – 3η Σεπτεμβρίου 2021.

Η αίτηση και τα συνοδά δικαιολογητικά δύνανται να υποβληθούν:

Είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

Είτε με απλή ταχυδρομική αποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο) στη διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ 17), ΙΣΟΓΕΙΟ, Αγ. Θωμά 15Β, ΓΟΥΔΗ- ΑΘΗΝΑ, 115 27. Τηλ. 210-746 2538, Fax: 210-746 2557 με την ένδειξη: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική. Υπ’ όψιν Κας Παναγιωτακοπούλου.

Η τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει με βάση την βαθμολογία του κύριου πτυχίου, την προφορική συνέντευξη, τη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης και γενικά την συναξιολόγηση των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή, η Συντονιστική Επιτροπή, καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει τη θέση του και ούτω καθεξής.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα (Έντυπα της Αίτησης και της Συστατικής Επιστολής) και η περιγραφή του Π.Μ.Σ παρέχονται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών http://www.grammateia.med.uoa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.mirs.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://www.mirs.gr

Για Επικοινωνία:

 • Γραμματεία Π.Μ.Σ. (Κα M. Παναγιωτακοπούλου):
 • Τηλ: 210 – 746 2538

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Νικόλαος Ι. Νικητέας

Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated