ΠΜΣ «Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΠΜΣ Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία –The World of Byzantium: History and Archaeology, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε βάσει της απόφασης 677/24-04-2018 (ΦΕΚ 1729/Β΄/17-05-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού αρ. απόφ. 682/2-5-2018, (ΦΕΚ 1902, τ.
Β΄, 25-05-2018), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 διαγωνισμό εισαγωγής 18 (δεκαοκτώ) σπουδαστών/τριών στο ΠΜΣ.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ή σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (για εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ή για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών/τριών που αναφέρονται στον Κανονισμό του Προγράμματος).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:
α) Βυζαντινή Ιστορία
β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά: Αίτηση υποψηφιότητας από 6 Ιουνίου 2022 έως και 6 Ιουλίου 2022

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται η επισύναψη των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ελληνικού αναγνωρισμένου ομοταγούς ξένου πανεπιστημίου*.
  *Οι υποψήφιοι/ες που κατά το διάστημα υποβολής της αίτησης δεν είναι ακόμη κάτοχοι πτυχίου ή δεν έχουν περατώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι «..αναμένουν να αποφοιτήσουν κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο και σε περίπτωση που επιτύχουν στις εξετάσεις ένταξης στο ΠΜΣ, θα καταθέσουν υποχρεωτικά βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την εγγραφή τους, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα».
 3. Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
 5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 6. Σεμιναριακές εργασίες -εάν υπάρχουν- ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης.
 7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια, συνέδρια κλπ. εάν υπάρχουν.
 8. Δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά με κριτές), σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης, εάν υπάρχουν.
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να κρατήσουν εκτυπωμένο τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, ο οποίος θα εμφανιστεί στην οθόνη με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 23/06/2023 στον σύνδεσμο https://application.hua.gr/ 📍📍

Read More »

ΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική” (https://mschealth.dit.hua.gr/call/) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated