ΠΜΣ «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις:

 • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
 • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Διδάσκοντες

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και Καθηγητές άλλων ΑΕΙ, όπως και ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κόστος και διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και το τέλος φοίτησης του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00 ευρώ (2.000/α΄ εξάμηνο, 2.000/β΄ εξάμηνο, 1.800/γ΄ εξάμηνο,) και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 19/04/2021 έως 30/06/2021 με τους εξής τρόπους:

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
  Υποβολή
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  Ενναλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ.:18534 (Γραφείο 114), με ταχυδρομείο.
  Οι υποψήφιοι στον φάκελο υποψηφιότητας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα συμπεριλάβουν και την Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
i. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος/η έχει αποφοιτήσει.
ii. Αναλυτική βαθμολογία (για κάθε τίτλο σπουδών). Σημειώνεται ότι, εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
iii. *Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους).
iv. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα δυνατά αξιολογήσιμα στοιχεία.
v. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής, από την εκδούσα αρχή, (επίπεδο lower) και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).
vi. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται από τον υποψήφιο οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Παράλληλα, θα αναφέρεται η ιδιαίτερη επιστημονική περιοχή στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση.
vii. Βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούν όσα αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.

*στη περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής οι συστατικές επιστολές στέλνονται στο email:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι οι οποίοι τελικά θα συμπεριληφθούν στον πίνακα των επιτυχόντων θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία για τη διαδικασία της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα.

Υποτροφίες Αριστείας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση. Δικαίωμα υποτροφίας αριστείας, έχουν οι φοιτητές που θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι από τους υποψηφίους φοιτητές του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επιθυμούν να αξιολογηθούν και για πιθανή χορήγηση υποτροφίας για το 1ο εξάμηνο σπουδών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Βαθμός πτυχίου οκτώ (8) και άνω από Ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το αντίστοιχο του 8/10 για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος εξωτερικού.
  ή/και
 • Σειρά αποφοίτησης στο άνω 10% της τάξεως των (που θα βεβαιούται με επίσημο έγγραφο της αντίστοιχης γραμματείας) ή επίδοση άνω του 90% στο GMAT (quantitative) ή στο GRE (quantitative)

να το δηλώσουν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση.

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, στα τηλέφωνα 210-4142111, 210-4142096, 210-4142098 . Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ ανά ειδίκευση:

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated