ΠΜΣ “Βιολογία της Άσκησης”, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 και επανιδρύθηκε πρόσφατα (απόφαση επανίδρυσης ΦΕΚ 2555/2-7-2018), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 διαγωνισμό για την εισαγωγή 20 μεταπτυχιακών φοιτητών.
Α) Απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα συγγενή της επιστημονικής περιοχής του προγράμματος. Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα στα οποία μπορούν να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι:

α) Κατεύθυνση: Αθλητική Βιομηχανική, Κινησιολογία και Εργονομία (6 θέσεις),

β) Κατεύθυνση: Εργοφυσιολογία, Διατροφή –Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (6 θέσεις) και

γ) Κατεύθυνση:
Αθλητιατρική, Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάστασηi (Αθλητιατρική: 4 θέσεις, Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση: 4 θέσεις, Σύνολο: 8 θέσεις). Σημειώνεται δε ότι οι προαναφερόμενοι επιστημονικοί κλάδοι θα κάνουν δεκτούς καθ’ υπέρβαση υποψηφίους, που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι υπότροφοι του ΙΚΥ.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών ύστερα από επιτυχή εξέταση σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών είναι τουλάχιστον διετής. Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

α) βαθμός πτυχίου (30 μόρια),

β) βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας της Άσκησης (10 μόρια),

γ) πτυχιακή εργασία ή επιπλέον έτη σπουδών (5 μόρια),

δ) ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις (10 μόρια),

ε) κατοχή δεύτερου πτυχίου (5 μόρια),

στ) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (5 μόρια),

ζ) προφορική συνέντευξη (10 μόρια) και

η) απόδοση σε σύνθετο γραπτό διαγώνισμα στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του υποψηφίου (25 μόρια).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ να υποβάλουν ηλεκτρονικά https://eprotocol.uoa.gr/login/:

1. Αίτηση συμμετοχής, από τις 6/9/2021 έως τις 10/9/2021. Το ειδικό έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.phed.uoa.gr/metaptyxiakesspoydes/metaptyxiakos-kyklos-spoydon/biologia-ths-askhshs/eisagwgikes-e3etaseis.html
2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
5. Αντίγραφο γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο πιστοποίησης τίτλων γλωσσομάθειας (άρθρο 1, Π.Δ. 146/2007, παράρτ. Γ’)
6. Βιογραφικό σημείωμα ii
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
11. Πιστοποιητικό γνώσης για χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε προγράμματα κειμενογράφου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλο σύγχρονο λογισμικό πρόγραμμα.
( Τα δικαιολογητικά 8, 9, 10 και 11 επισυνάπτονται στο πεδίο “Λοιπά” στην ηλεκτρονική αίτηση)

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και οι προφορικές συνεντεύξεις στις 15 (και 16 Σεπτεμβρίου 2021 εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον αριθμό των αιτήσεων). Θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι επιτυχόντες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, από όπου θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) τον οποίο θα λάβουν με την υποβολή της αίτησής τους. Το Πρόγραμμα προκηρύσσεται για εικοστή τέταρτη συνεχή χρονιά και αρχίζει με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2021–2022.

Η εξεταστέα ύλη διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:
http://www.phed.uoa.gr/fileadmin/phed.uoa.gr/uploads/Anakoinoseis_PMS_Biologia_tis_Askisis/EXETASTEA_YLI__2021_2022.pdf, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες (Γραμματέας: Ξένια Κολωνιάρη, email: , http://www.phed.uoa.gr).

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Κοσκολού

____________________________________________________________________________________________

i Παρακαλούνται οι υποψήφιοι στο έντυπο της αίτησης όπως επιλέξουν υποκατεύθυνση
ii Να συμπεριλαμβάνεται έντυπο κατάθεσης δικαιολογητικών και πτυχιακή εργασία

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated