ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Επιστήμες» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υ.Α Β1/814/15-11-93 (ΦΕΚ 868/26-11-93), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Υ.Α. 140662/Β7/09-09-2014 (ΦΕΚ 2447/τ΄Β/15-9-2014) και επανιδρύθηκε με την απόφαση αρ. 809/12735/τ΄Β/24-4-18 (ΦΕΚ 1572/8-5-18) μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 695/19-3-18) και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20-4-18).
Διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Επιστήμες», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 1743/25236/30-7-2018 (ΦΕΚ 3849/τ.Β΄/6-9-2018) Απόφασης.
Το ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επιστημονικές περιοχές-κατευθύνσεις των Βιοϊατρικών Επιστημών.
Στις επιστημονικές περιοχές, στις οποίες εκπαιδεύονται σήμερα οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες (ΜΦ) για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΕ), περιλαμβάνονται:

 • Φαρμακολογία-Τοξικολογία
 • Ιατρική Μοριακή Γενετική
 • Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία
 • Νευροεπιστήμες
 • Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοποθολογία
 • Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

 

 1. Αριθμός Εισακτέων:
  Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ετησίως.
 2. Επιλογή εισακτέων:
  Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψηφίους κρίνει ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις και λαμβάνει απόφαση με συνεκτίμηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες», των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:
  1. Γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος
  2. Βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα
  3. Επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται)
  4. Τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα
  5. Τρεις συστατικές επιστολές
  6. Γνώση χρήσης Η/Υ
  7. Γνώση ξένων γλωσσών
  8. Επίδοση στη συνέντευξη
  Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και τις 5 Οκτωβρίου 2022.
  Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τους Έλληνες και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς και πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Ειδικά για την ξένη γλώσσα ή την ελληνική και όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) .
 3. Κατηγορίες εισακτέων:
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφών με τις Βιοϊατρικές Επιστήμες.
  Αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τη λήξη των εγγραφών και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για την επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.
 4. Χρονική διάρκεια:
  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες» ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS units).
 5. Τέλη φοίτησης:
  Το ΠΜΣ δεν προβλέπει την καταβολή τελών φοίτησης.
 6. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση:
  Πανεπιστήμιο Πατρών,
  Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
  T.K. 26500, Ρίο, Πάτρα,
  υπόψη: κ. Κατερίνας Μιχαλοπούλου,
  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (σχετικό έντυπο θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα: www.med.upatras.gr
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει)
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφ’ όσον υπάρχουν)
  • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π. (εφ’ όσον υπάρχουν).
  • Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
  • Τρεις συστατικές επιστολές.
 7. Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών
  Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.
  Επιπρόσθετα, η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
  Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη έως 23.9.2022.
 8. Γλώσσα διδασκαλίας :
  Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα ή την αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
  Πληροφορίες:
  Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
  Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, τ.κ. 26500, Ρίο, Πάτρα
  τηλ.: 2610-969106 (κ. Κ. Μιχαλοπούλου)
  Β. Στην ιστοσελίδα : www.med.upatras.gr

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated