ΠΜΣ «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στον πρώτο κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του», το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μaster), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών με τίτλο «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του», το οποίο έχει ιδρυθεί με το Φ.Ε.Κ. 1575/8-5-2018 τ. Β΄ και έχει τροποποιηθεί με το Φ.Ε.Κ. 1649/7-4-2022 τ. Β΄ .

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» που έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικών – Ψυχολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας καθώς και οι απόφοιτοι των Τμημάτων των Σχολών Καλών Τεχνών. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου (Proficiency, DALF ή Supérieur III ή Sorbonne II, Kleines Sprachdiplom ή Mittelstufe Deutsch προκειμένου για αγγλική, γαλλική, ή γερμανική, αντίστοιχα κτλ.) ή, εάν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση κατά γλώσσα (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της βιβλιογραφίας, την οποία διενεργεί επιτροπή οριζόμενη από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Η προφορική συνέντευξη διενεργείται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2022 αίτηση εισαγωγής μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
  2. Αντίγραφο πτυχίου,
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
  4. Τίτλους ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν),
  5. Αποδεικτικά ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν),
  6. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:
(α) ο γενικός βαθμός πτυχίου (30%),
(β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (10%),
(γ) η προφορική συνέντευξη (50%),
(δ) τυχόν ερευνητικό – επιστημονικό, συγγραφικό έργο (10%).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στο ΠΜΣ είναι η συγκέντρωση βαθμού τουλάχιστον πέντε (5,00).

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2610/962908, 2610/962906 και 2610 962925, e-mail: , ή να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://www.theaterst.upatras.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

Ημέρες Erasmus 2023 ΕΛΜΕΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA European University Alliance και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το Erasmus Virtual Exchange Project IMPACT γιορτάζει τις

Read More »

Δημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης για κοινή ερευνητική εργασία ΠΑΔΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοσίευμα με τίτλο: «Revolutionising image processing with photonics», φιλοξενεί η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης που αναδεικνύει τη συμβολή Ελλήνων ερευνητών στην

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated