ΠΜΣ «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Διεθνές Πανεπιστημιο της Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Ακαδημαϊκό έτος 2021–2022

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (με έδρα τις Σέρρες) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) (http://ict.ihu.gr/), ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Γ’ Κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 βάσει της επανίδρυσής του (υπουργική απόφαση ΦΕΚ 3662/Β’/1-10-2019). Το  Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/ Υ. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί Ακαδημία Cisco, για προετοιμασία λήψης πιστοποιητικού από την Cisco. Ο νέος κύκλος του Προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, στις Σέρρες.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων  γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το Πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, ως συναφείς ειδικότητες θεωρούνται οι ακόλουθες:

Μηχανικοί ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστών, Μηχανολόγων καθώς και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών (π.χ. Μαθηματικοί και Φυσικοί).

Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους Πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 21.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
• Αίτηση (Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δύο φορές):
α) Σε ηλεκτρονική μορφή (http://informatics.teicm.gr/msc/applyonline.php)
β) Σε έντυπη μορφή (επισυναπτόμενο έντυπο).
• Βιογραφικό σημείωμα.
• Θεωρημένο αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών.
• Θεωρημένη αναλυτική βαθμολογία.
• Δύο συστατικές επιστολές, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο.
• Αντίγραφο της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας (κατά περίπτωση).
• Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστο Β2
• Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή καθαρά αντίγραφά τους (για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά).
• Επιπλέον, ενθαρρύνεται η υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αίτηση (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, βραβεία, υποτροφίες ή πιστοποιητικά εργασίας, κλπ.).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 8η Μαρτίου 2021 έως Παρασκευή 17η Σεπτεμβρίου 2021 στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), κόμβος Σερρών,  είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), κόμβος Σερρών 
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ»,
Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται είτε στην Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 23210-49341) είτε στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., κ. Δημήτριο
Ευσταθίου (τηλ.: 23210-49344).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, που έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.400 ευρώ για το σύνολο των εξαμήνων σπουδών φοίτησης (για τις σπουδές πλήρους φοίτησης: 800 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών και για τις σπουδές μερικής φοίτησης: 400 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών και 800 ευρώ για το εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας).
Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός των υποτροφιών, είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος
για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων, καθώς και για να προσελκύσει φοιτητές υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων.
Μέχρι ποσοστού 30% των εισακτέων φοιτητών, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Επιπλέον μπορεί να καθοριστεί ειδική συμφωνία για το ύψος των τελών φοίτησης με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.
Περισσότερες πληροφορίες για την δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα (http://informatics.teicm.gr/msc/).

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου
Αναπληρωτής Καθηγητή

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated