ΠΜΣ «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως και είκοσι (20) νέες θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».

Για την υποβολή υποψηφιότητας στο ανωτέρω ΠΜΣ απαιτείται:

(i) τίτλος σπουδών
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Τμημάτων. Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων υπό την προϋπόθεση να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων, δηλαδή μέχρι 14/07/2022 (για την πρώτη περίοδο) και πριν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2022 (για τη δεύτερη περίοδο). Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν το πτυχίο τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την λήξη της προθεσμίας των εγγραφών στο ΠΜΣ.

(ii) επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Για την αξιολόγηση και επιλογή των ΜΦ, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, συνεκτιμώνται:

 1. τα ειδικά προσόντατων υποψηφίων, όπως αυτά αποδεικνύονται από δικαιολογητικά.
 2. η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ΜΦ γίνεται σε συγκεκριμένη αξιολογική κλίμακα και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α. μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, και οι αντίστοιχες α.μ. εκάστου κριτηρίου περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το συνολικό αριθμό α. μ., που θα συγκεντρώσουν σύμφωνα με τα κριτήρια και ο πίνακας επιτυχόντων & επιλαχόντων εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών. Οι επιτυχόντες/επιλαχόντεςανακοινώνονται από τη Γραμματεία,στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι εγγραφές των νέων ΜΦ προγραμματίζονται εντός τακτής ημερομηνίας του Οκτωβρίου 2022.

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι ΜΦ πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 1. Για την πρώτη χρονική περίοδο της προκήρυξης, να υποβάλουν από 16/05/2022 έως και 01/07/2022, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Για τη δεύτερη χρονική περίοδο της προκήρυξης, να υποβάλουν από 25/07/2022 έως και 16/09/2022, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
 2. Για την πρώτη χρονική περίοδο της προκήρυξης, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 09/07/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών, Γραμματεία, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»).
  Για τη δεύτερη χρονική περίοδο της προκήρυξης, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 16/09/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών, Γραμματεία, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»).

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικάνα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά (η μη προσκόμισή τους οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου):

 1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο από την υπερσύνδεση:
 2. Βιογραφικό σημείωμα(κατά προτίμηση στα πρότυπα του europass)
 3. Περιγραφή σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (έως 300 λέξεις)
  Ενδεικτικά, ο υποψήφιος μπορεί να αναφερθεί: στους λόγους για τους οποίους επέλεξε το ΠΜΣ, πως συνδέεται η ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την επαγγελματική του εξέλιξη, επιπλέον
  λόγους οι οποίοι τον κινητοποίησαν για την επιλογή του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
 4. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών από ΑΕΙ.
  Κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη
  πτυχιούχος/διπλωματούχος, υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή το πτυχίο/δίπλωμα πριν την
  ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων στο ΠΜΣ δηλαδή μέχρι 14/07/2021 (για την πρώτη περίοδο) και πριν την τελευταία εβδομάδα του
  Σεπτεμβρίου 2021 (για τη δεύτερη περίοδο). Tο πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο στην ακόλουθη ιστοσελίδα
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στην αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμητικός Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς επίσης και το πλήθος των μαθημάτων που απομένουν για την ολοκλήρωση των σπουδών.
 6. Παράρτημα διπλώματος, εάν έχει χορηγηθεί.
 7. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς αγγλικά. Ο έλεγχος της επάρκειας στα αγγλικά γίνεται με μία γραπτή εξέταση, που συνίσταται στη μετάφραση ενός μαθηματικού
  κειμένου και διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΑΥ). Η ΕΑΥ μπορεί να εξαιρέσει από αυτήν την εξέταση υποψηφίους, που
  διαθέτουν αναγνωρισμένα διπλώματα, που πιστοποιούν την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΑΣΕΠ. Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί να περιέχει επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά για τα επικαλούμενα στην αίτηση ειδικά προσόντα (η μη προσκόμιση τους οδηγεί σε μη μοριοδότηση των αντίστοιχων προσόντων):
 8. Πιστοποιητικό κατεύθυνσης βασικών σπουδών (εάν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του υποψηφίου)
 9. Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο εξωφύλλου, εάν έχει εκπονηθεί. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος και εκπονεί πτυχιακή εργασία, μπορεί να υποβάλειέκθεση προόδου εκπόνησης του επιβλέποντά του στην οποία, μεταξύ των άλλων, πρέπει να γίνεται αναφορά στον αναμενόμενο χρόνο υποστήριξης και να υπάρχει μια γενική αξιολόγηση του έργου του/της φοιτητή/τριας.  Υποψήφιοι ΜΦ, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία, καλούνται να την προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (το αντίγραφο θα τους επιστραφεί).
 10. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων ή σε επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία ή μονογραφίες του υποψηφίου, εάν υπάρχουν. Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτοτυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου, κ.λπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του υποψηφίου.
 11. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, φέρουν σήμανση γνησιότητας του γράφοντος, είναι πρόσφατες και προέρχονται είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από άτομα αναγνωρισμένου επαγγελματικού κύρους, με τα οποία ο υποψήφιος είχε ή έχει ακαδημαϊκή –επαγγελματική σχέση.
 12. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών που κατέχουν, εάν υπάρχουν (π.χ. άλλο
  πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μ.Δ.Ε., Διδακτορικό Δίπλωμα, κ.λπ.). Εάν ο τίτλος έχει
  χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί επίσης και η
  σχετική πράξη αναγνώρισης.
 13. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
 14. Παράρτημα διπλώματος των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
 15. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (εκτός της αγγλικής) εάν υπάρχει.
 16. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του, π.χ. υποτροφίες, βραβεία σε διαγωνισμούς μαθηματικών, συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, κ.λπ.

Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως από την ΕΑΥ στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μαθηματικών https://www.math.upatras.gr & https://my.math.upatras.gr και στους υποψηφίους τηλεφωνικά.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (τηλ. 2610-996747 κ. Παναγιωτοπούλου) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ όπου και υπάρχουν αναρτημένοι ο κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος και ο οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated