ΠΜΣ «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί κατόπιν εξετάσεων έως και 15 πτυχιούχους στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr από την 1η /7/2021 έως και τις 30/7/2021. Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει, από την επιλογή «συνδεθείτε», να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη συμπληρώνοντας τα πεδία για την εγγραφή νέου χρήστη ή αν έχουν ήδη εγγραφεί, να εισαχθούν με τα στοιχεία τους και να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών». Στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φιλολογίας / Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν με την αίτηση είναι:

  1. Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένος βαθμός πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι.
    εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
  3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, και ενδεχόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία του/της υποψήφιου/-ιας.
  4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2. (π.χ. επίπεδο Lower για την αγγλική, DELFB2 για τη γαλλική, ZERTIIFIKATB2 για τη γερμανική και CELI3 για την ιταλική).
  5. Γραπτή πρόταση ως προς την επιλογή υποβολής αίτησης για σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. Θεατρικών και Κινηματογραφικών Σπουδών.
  6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/-ες.
  7. Δικαιολογητικά που αφορούν κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση της υποψήφιας ή του υποψήφιου μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή της/του. Πτυχιακή/διπλωματική ή μία (1) σεμιναριακή εργασία στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, στην περίπτωση που έχει εκπονηθεί από τον υποψήφιο ή την υποψήφια στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος σπουδών που έχει ολοκληρώσει, ή μία (1) επιστημονική δημοσίευση, στην περίπτωση ύπαρξής της.
  8. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες.

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ενιαία και ευανάγνωστα. Αν ένα δικαιολογητικό υποβληθεί σε πολλαπλά αρχεία, δεν απεικονίζονται πλήρως όλες οι σελίδες, δεν είναι ευανάγνωστο ή είναι σε φωτογραφία, δεν θα γίνεται δεκτό. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να υποβάλλεται σε ένα ενιαίο και ανεξάρτητο αρχείο PDF και να έχει μέγεθος έως 2MB ενώ το συνολικό μέγεθος όλων των δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB. Για όσους / όσες από τους υποψηφίους / τις υποψήφιες επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων.

Επιπλέον πρέπει να υποβληθούν δύο συστατικές επιστολές οι οποίες δεν κατατίθενται από τους υποψηφίους αλλά αποστέλλονται στη Γραμματεία απευθείας από τους συντάκτες τους είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – ΠΜΣ – 74100 Ρέθυμνο είτε στο email: και από λογαριασμό email που ανήκει στον συντάκτη. Θα πρέπει επίσης απαραίτητα να υπάρχει η ένδειξη «Συστατική Επιστολή», η αναφορά του ονόματος του υποψηφίου καθώς και το όνομα, η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον συντάκτη. Η αποστολή των συστατικών επιστολών πρέπει να έχει γίνει έως και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εναλλακτικά μπορούν να κατατεθούν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) καθηγητών ή καθηγητριών με ανάλογη γνώση του υποψήφιου ή της υποψήφιας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν συστατικές επιστολές ή στοιχεία επαφής καθηγητών ή καθηγητριών ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης χωρίς αυτές.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως στις 20/9/2021 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει αργότερα την ίδια μέρα (20/9/2021) ή την επομένη, (21/9/2021) (οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης). Στην περίπτωση που σχετικές διατάξεις δεν επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων, η διαδικασία θα γίνει με φυσική παρουσία. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί το αργότερο μία εβδομάδα νωρίτερα, στην ιστοσελίδα που αναφέρεται παρακάτω, από την οποία οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να ενημερώνονται.

Η φοίτηση είναι δωρεάν και αρχίζει το Σεπτέμβριο του 2021. Η πλήρης φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα ενώ προβλέπεται, ως δυνατότητα, και ένα εξάμηνο παράτασης.. Η μερική φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα ενώ προβλέπεται, ως δυνατότητα, και ένα εξάμηνο παράτασης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα με πλήρη φοίτηση και κατά τα 6 πρώτα εξάμηνα για τη μερική φοίτηση ενώ στο επόμενο και τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας.

Στην ιστοσελίδα http://www.philology.uoc.gr/spoudes/metaptixiakes-spoudes/prokirixeis-theseon υπάρχουν για κάθε ΠΜΣ, πληροφορίες για την προκήρυξη θέσεων, ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών, η εξεταστέα ύλη, ενώ επίσης στην ίδια σελίδα θα αναρτώνται και ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες κάθε Προγράμματος. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος/-νη μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2831077306, κ. Γιώργο Μοτάκη, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Φιλολογίας

Καθηγητής Στέλιος Παναγιωτάκης

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated