ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ιστοσελίδες: www.ecd.uoa.gr, www.icte.ecd.uoa.gr

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α’ 117) και την απόφαση επανίδρυσης(ΦΕΚ Β΄3644/27-8-2018).

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2021-2022: Φεβρουάριος 2022.

Για λόγους ακαδημαϊκού σχεδιασμού το πρόγραμμα ξεκινά το εαρινό εξάμηνο, ώστε αφενός μεν να διευκολύνονται οι υποψήφιοι στην προετοιμασία των αιτήσεων και στον προγραμματισμό των συνολικών υποχρεώσεών τους, αφετέρου δε να διευκολύνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους στο Δ’ εξάμηνο σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε χειμερινό εξάμηνο με μεγαλύτερο διαθέσιμο χρόνο εκπαιδευτικής έρευνας και παρεμβάσεων σε βαθμίδες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζει διοικητικά το ΔΠΜΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30).

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/-ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

Να είναι κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΕΩΣ 10/09/2021
 1. Αίτηση Συμμετοχής (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: icte.ecd.uoa.gr στη θέση Ανακοινώσεις).
 2. Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτικό τεύχος εργασιών (portfolio σε ψηφιακή μορφή και πτυχιακή ή διπλωματική εργασία εφόσον υπάρχει).
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500λέξεις)
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 (Advanced) Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται:

Αποδεικτικά πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7-15/02/2017 και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ ή γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται με ευθύνη του ΔΠΜΣ (κατόπιν της έκδοσης ανακοίνωσης η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ), τουλάχιστον δέκα

(10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων.

 

Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένωνπροθεσμιών.
 2. Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών (όπου απαιτείται) κατά την εγγραφήτους.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες:

α) στην Γραμματεία ΤΕΑΠΗ (Φραντζέσκα Μπόθου, Ναυαρίνου 13α, ισόγειο, γραφείο 3, τηλ. 210- 3688042, 210-3688043, )

β) στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr

  4. Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως ενιαίο αρχείο pdf στο e-mail του ΔΠΜΣ: έως 10/09/2021.

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές των τμημάτων που συμμετέχουν στοΔΠΜΣ.
 2. Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:
 • στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και ιδίως ταεξής:
 • Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
 • Επίδοση σε Πτυχιακή ή Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών
 • Πιστοποιημένη γνώση ξένης διεθνούς γλώσσας πέραν της αγγλικής
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
 • Επαγγελματική και Ερευνητική δραστηριότητα
 • Δημοσιεύσεις
 • Καλλιτεχνικό έργο
 • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος

Με βάση την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζεται Πίνακας για την διαδικασία της συνέντευξης. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τον διπλάσιο του αριθμού των εισακτέων δηλαδή τους 60.

 

6.2 στη συνέντευξη η οποία πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στη Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ μια εβδομάδα πριν από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:

 • Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ
 • Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για τοπρόγραμμα
 • Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητάτους
 • Οι επικοινωνιακές δεξιότητες τωνυποψηφίων.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 50% και β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 50%.

Με βάση την τελική βαθμολογία, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα επιτυχόντων και τον καταθέτει προς έγκριση στη ΕΔΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α)Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΔΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται απογευματινές ώρες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

 

Β)Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 800 ευρώ/εξάμηνο, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4485/17 σε ποσοστό έως του 30% των εισακτέων. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή και στη μέση κάθε εξαμήνου.

 

Γ)Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για τα δικαιολογητικά και την ημερομηνία εγγραφής τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και στην ανάπτυξη των διαπραγματευτικών τους

Read More »

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, στην Πλάκα, θα εορταστεί η επέτειος των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς Θερινού

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated