ΠΜΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Τ.Μ.Ε.Υ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (απόφαση Συνέλευσης, αριθμ. 367/10.6.2021 συνεδρίασης).

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές κατ’ έτος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό (ΦΕΚ 1837/22.5.2018) επανίδρυσης του Π.Μ.Σ..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,02.php),
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό). Ειδικά οι τελειόφοιτοι χρειάζεται να καταθέσουν στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση των σπουδών τους μέχρι την ημέρα που θα λάβει χώρα η διαδικασία επιλογής,
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού),
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας,
 • Βιογραφικό Σημείωμα,
 • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών,
 • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών-παρουσιάσεων σε συνέδριο, δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν),
 • Υποβολή τουλάχιστον δύο συστατικών επιστολών (είναι προαιρετικές εάν οι αιτούντες προέρχονται από ΤΜΕΥ),
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν χρειάζεται να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας και μία (1) φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.

Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από 30.08.2021 έως 17.09.2021.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου 20.0 (μέγιστο),
 • Συνέντευξη 20.0 (μέγιστο),
 • Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου x 4 μόρια 40.0 (μέγιστο),
 • Συναφή προπτυχιακά μαθήματα και διπλωματική εργασία 10.0 (μέγιστο),
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά προτεραιότητα στην αγγλική) και πρακτικά συνεδρίων (κατά προτεραιότητα διεθνών) 10.0 (μέγιστο)
 • Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100.0

Εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς και το έντυπο αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκονται στο δικτυακό τόπο: (http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,02.php).

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated