Screenshot 2020-11-09 115601

ΠΜΣ «Τεχνο- Οικονομικά Συστήματα» – ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της 22ης σειράς Μεταπτυχιακών Σπουδών, με έναρξη στο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020-2021.

Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται είναι:

α) «Διοίκηση Τεχνολογίας» – (Τ) και

β) «Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα» – (Δ).

Στόχος του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει μελλοντικά στελέχη στην διοίκηση επιχειρήσεων και στην υλοποίηση τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία στην απαιτητική και ταχύτατα μεταβαλλόμενη κοινωνία της πληροφορίας.

 

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων πανεπιστημίων. Η διάρκεια είναι δύο χρόνια. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διεξαγωγή τους γίνεται απογευματινές ώρες. Τα υποχρεωτικά μαθήματα γίνονται ώρες 18:00 – 21:00 ενώ τα μαθήματα επιλογής γίνονται ώρες 17:00 – 19:00, 18:00 – 20:00, 19:00 – 21:00.

Εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων ο σπουδαστής εκπονεί και μεταπτυχιακή εργασία.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες όσων ο νόμος ορίζει, συγκεκριμένα:

α) απόφοιτοι της Σχολής ΗΜ&ΜΥ κι άλλων  Σχολών του ΕΜΠ

β) απόφοιτοι του Τμήματος ΒΔ&Τ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

γ) απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών

δ) πτυχιούχοι θετικής ή οικονομικής  κατεύθυνσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενών με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, για τους οποίους η απόκτηση ΜΔΕ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ

ε) απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από Επιτροπή Επιλογής την οποία ορίζει η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Δ.Π.Μ.Σ.

Ως γενικά κριτήρια για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 1. ο βαθμός του διπλώματος/πτυχίου και η σειρά του βαθμού διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τουςβαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και Ακαδημαϊκό έτος,
 2. η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
 • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
 1. η ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
 2. οι γνώσεις της αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών και το πιστοποιημένο επίπεδό τους, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
 3. oι γνώσεις πληροφορικής,
 • oι συστατικές επιστολές
 • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται, καθώς και η έγκριση σχετικής άδειας για την παρακολούθηση των μαθημάτων,
 1. η έκθεση ενδιαφέροντος που υποβάλλει ο υποψήφιος φοιτητής.

 

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, προκειμένου για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινήσεων σχετικών με την αίτησή τους.

Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες θέσεις του προγράμματος αλλά και την κατά το δυνατόν ισορροπημένη κάλυψη των θέσεων από ειδικότητες τεχνολογικής/θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 09/11/2020 μέχρι 04/12/2020 να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο tecapply@epu.ntua.gr με ένδειξη θέματος: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ. Ο ηλεκτρονικός φάκελος της αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1083.
 2. Αρχείο excelσε τυποποιημένη μορφή όπου παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για: Πανεπιστημιακές Σπουδές, Ξένες Γλώσσες, Γνώσεις Πληροφορικής, Επαγγελματική Εμπειρία, Επιστημονικές εργασίες, Συστάσεις, κ.α.

Το αρχείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1083

Η ονομασία του αρχείου γίνεται ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ.xls

 1. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα και Έκθεση ενδιαφέροντος όπου παρουσιάζονται οι λόγοι που επιδιώκει τη συμμετοχή του στο ΠΜΣ

Η ονομασία του αρχείου γίνεται ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ.doc/.pdf

 

Η υποβολή της αίτησης θα επιβεβαιωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την Γραμματεία του Προγράμματος.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί από την Γραμματεία, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφα πτυχίων.
 2. Βεβαίωση ισοτιμίαςαπό το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
 4. Επικυρωμένο αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές(από ακαδημαϊκό ή/και εργασιακό περιβάλλον).

 

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (e-mail:
technoeconomic@epu.ntua.gr, Website: http://mycourses.ntua.gr, Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου).

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς

Share this post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print
Share on email

Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora

On the occasion of the celebration of the International Education Day and the bicentennial of the 1821 Greek Revolution, the General Secretariat of Higher Education of the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs and the General Secretariat of Public Diplomacy and Greeks Abroad of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs, organize on Sunday, January 24 2021, at 14:30, the online conference: Reinforcing bridges between Greek Universities and the Greek Diaspora