ΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics) για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με τον Κανονισμό του (ΦΕΚ Β1188/07.04.2020), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα, αφορούν τη διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων, ενώ τα δύο τελευταία αφορούν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι 39, μη συμπεριλαμβανομένων των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, και κατανέμονται σε 13 εβδομάδες. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κύριο λόγο πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Το Π.Μ.Σ. δεν παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης. Αιτήματα αναστολής φοίτησης γίνονται δεκτά μόνο για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ., υγείας, στράτευσης, οικογενειακούς), στους οποίους δεν περιλαμβάνονται επαγγελματικές υποχρεώσεις (άρθρο 4.1, περ. 8 του Κανονισμού).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι/ες προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες θα οφείλουν το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα συν την πτυχιακή τους εργασία για την εξεταστική πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου. Η ενδεχόμενη αποδοχή τους θα γίνει υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς περάτωσης των προπτυχιακών τους σπουδών πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ες, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) φοιτητές και φοιτήτριες. Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι δωρεάν.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες είναι:

1. Υπογεγραμμένη αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται σε προκαθορισμένο έντυπο που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου, θα λογίζεται ως βαθμός πτυχίου ο τρέχων μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας που κατατέθηκε για την αξιολόγηση της αίτησης του/της υποψήφιου/ας, και ο οποίος δεν αλλάζειμετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου.

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται το νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται εναλλακτικά α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Interne-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Για τους/ις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

7. Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του βασικού πτυχίου (εάν υπάρχουν).

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης (εάν υπάρχουν) με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων.

9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού του (ΦΕΚ Β1188/07.04.2020), όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://www.uom.gr/aida.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/5/2021 έως 5/7/2021. Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σαρωμένα) σε μορφή ενός ενιαίου συμπιεσμένου αρχείου με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση . Στην περίπτωση που το μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου υπερβαίνει τα 25MB, αποστέλλεται μέσω συνδέσμου (link). Ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της αίτησης θα αποσταλεί με απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) εντός 3 ημερών από την παραλαβή της. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα της αίτησής τους σε πρωτότυπη ή νομίμως επικυρωμένη μορφή.

Για οποιαδήποτε απορία αποστείλετε email στο .

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated