Aristotle University of Thessaloniki

ΠΜΣ «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., ως επισπεύδον σε συνεργασία µε το Τμήµα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστηµών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατµηματικό Πρόγραμμα ΜεταπτυχιακώνΣπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 5232/τ.Β’/22-11-2018, διόρθωση σφάλµατος ΦΕΚ 367/τ.Β’/12-2-2019)και τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΔΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τµήματος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών στη συνεδρίαση αριθµ. 229/6-3-2018 και του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε αριθµ. 143/01-2-2018 και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που επικαιροποιήθηκε στη συνεδρίαση αριθµ. 242/5-2-2019 (ΦΕΚ 1155/ τ.Β’/3-4-2020) και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τµήματος.

 

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Διατµη µατικό Πρόγραμµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρμοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος ΠολιτικώνΕπιστημών της Σχολής Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις:

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ο αριθµός εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το πανεπιστηµιακό έτος 2021-2022 είναι κατ” ανώτατο όριο είκοσι(20), [έως δέκα (10) σε κάθε ειδίκευση].

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ο ελάχιστος και ο µέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΠΜΣ είναι 4 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η συµπλήρωση 120 ΕΟΤ8 (90 ΕΟΤ5 από µεταπτυχιακά µαθήµατα + 30 ΕΟΤ8 από µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία).

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δεκτοί για συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής του ΔΠΜΣ γίνονται:

  1. για την ειδίκευση «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», κάτοχοι πτυχίου Εικαστικών Τεχνών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της ηµεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένωνομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ` εξαίρεση, στο ΔΠΜΣ μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι/απόφοιτες άλλων Τμημάτων, µε την προυπόθεση ότι πέραν των προβλεπόμενων απαιτούµενων προσόντων, το υποβαλλόµενο αναγνωρισµένο έργο των υποψηφίωντεκμη ριώνει υψηλό βαθμό γνώσης των εικαστικών τεχνών, ιδιαίτερη καλλιτεχνική ποιότητακαι συνάφεια προς την ειδίκευση του ΔΠΜΣ. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται στον αριθµό των μεταπτυχιακών µαθηµατων να προστεθούν ορισµένα βασικά µαθήµατα του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών, μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΔΠΜΣ.
  2. για την ειδίκευση «Ιστορική, πολιτική και ερµηνευτική διερεύνηση της τέχνης», κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµιακών Τμημάτων της ηµεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόµενοι/ενδιαφερόμενεςκαλούνται να αποστέλλουν την αίτησή τους από 11/1/2020 έως 25/1/2021 µε ταχυµεταφορά (κούριερ) και µε ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας, στη Γραµματεία του Τμήµατος Εικαστικών και Εφαρμοσµένων Τεχνών στην παρακάτω διεύθυνση:

Για το ΔΠΜΣ Τέχνη και Δηµόσια Σφαίρα

Υπ, όψιν κας Π. Μαστοροδήµου

Γραµµατεία του Τµήματος Εικαστικών και Εφαρμοσµένων Τεχνών του Α.Π.Θ.

Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Διοίκησης, Ιος όροφος, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310-995069, e-mail:

Η αίτηση για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ συνιστά και δήλωση για την ειδίκευση του Προγράµματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, την οποία επιθυµεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος/η υποψήφια (δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης, στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, για παραπάνω από µία ειδικεύσεις σπουδών). Μαζί με την Αίτηση (ειδική φόρµα αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ) οι ενδιαφερόµενοι/ενδιαφερόµενες πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. κείμενο τεκµηρίωσης (μέχρι µία σελίδα) του καλλιτεχνικού έργου / έρευνας (σε αρχείο µορφής PDF).
  2. κείμενο προθέσεων (µέχρι µία σελίδα), στο οποίο θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να παρακολουθήσει το ΔΠΜΣ (σε αρχείο µορφής pdf).
  3. παρουσίαση προσωπικών επιλεγµένων παλαιότερων έργων/εργασιών και παρουσίαση έργων ή εργασιών που σχετίζονται ιδιαίτερα µε την ειδίκευση του ΔΠΜΣ. Εγκαταστάσεις κινούμενης εικόνας, περφόρµανς, διαδραστικό έργα κ.ά. θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφίες ή και βίντεο τεκµηρίωσης για την επαρκή παρουσίασή τους (εικόνες σε αρχεία jpg, βίντεο σε αρχεία mp4 ή με link για online παρακολούθηση, ήχος σε αρχεία mp3 ή/και wav ή με link για online ακρόαση). Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να τεκµηριώνεται η γνησιότητα των έργων και η πνευµατική ιδιοκτησία των υποψηφίων.
  4. σύντοµα επεξηγηματικά στοιχεία για τα υποβαλλόμενα έργα (σε αρχεία μορφής pdf), που να περιλαµβάνουν: τον τίτλο του έργου, τα µέσα και τις διαστάσεις του (σε περίπτωση έργων 2 και 3 διαστάσεων) ή τα µέσα και τη διάρκεια (εάν πρόκειται για ρετίοπΜποε/δράση/βίντεο), τη χρονολογία παραγωγής του έργου, αναλυτικά τους συντελεστές/συνεργάτες εφόσον υπάρχουν (ετεόίτε) και σύντομο
    κείµενο µίας παραγράφου (περιγραφή/επεξήγηση/κεντρική ιδέα), στοιχεία παρουσιάσεων του έργου (εκθέσεις, φεστιβάλκ.ά).

Προκήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη​

Αίτηση

Βρείτε την αίτηση υποψηφίων

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated