ΠΜΣ «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου» (Sonic Arts and Audio Technologies) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2279 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2935/20.07.2018, τ. Β’).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικώς από την 1η Ιουλίου 2022 μέχρι και την 18η Σεπτεμβρίου 2022 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία δηλώνεται και η ειδίκευση του ΔΠΜΣ που ενδιαφέρει τον υποψήφιο (σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον υποβολής υποψηφιότητας και στις δύο ειδικεύσεις ο υποψήφιος οφείλει να τις αναφέρει κατά σειρά προτεραιότητας).
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
  4. Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού). Τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
  5. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
  6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  7. Δήλωση σκοπού για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ (και της συγκεκριμένης ειδίκευσης ή ειδικεύσεων).
  8. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
  9. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών κ.ο.κ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated