ΠΜΣ «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της σύγχρονης ελληνικής & ευρωπαϊκής ιστορίας καθώς και της κοινωνικής θεωρίας.

Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και αναγνωρισμένων οµοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατ΄ έτος.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

 1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα
 2. Αντίγραφο του πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού επιπροσθέτως απαιτείται επίσημη μετάφραση του αντιγράφου πτυχίου, ενώ ενδέχεται να ζητηθεί από τον/την υποψήφιο/-α να υποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης πτυχίου της αλλοδαπής όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. να υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_Πτυχίο ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών)
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_βαθμολογία)
 4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_βιογραφικό)
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_αγγλικά [ή όποια άλλη γλώσσα])
 6. Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα Σύγχρονης Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Η ερευνητική πρόταση πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
  • αναλυτική και σαφή έκθεση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος
  • παρουσίαση της έρευνας που έχει τυχόν προηγηθεί σχετικά με το θέμα
  • τεκμηρίωση της πρωτότυπης συμβολής του υποψηφίου στη σχετική έρευνα
  • μεθοδολογία
  • ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της πρότασης (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_πρόταση)
 7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επισήμου εγγράφου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που να βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_ταυτότητα)
 8. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεµιναριακές εργασίες κ.ά.). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_συστατική1, [επίθετο υποψηφίου]_πτυχιακή, [επίθετο υποψηφίου]_δημοσίευση1)
 9. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_επάρκεια-ελληνικά)

Για τα σαρώμενα πιστοποιητικά και τα αρχεία
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

Για τις Συστατικές Επιστολές:

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

 1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία»
 2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
 3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
 4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Εξετάσεις
Κατά τις εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) οι υποψήφιοι/ες καλούνται να δείξουν την ικανότητα κατανόησής τους σε βασικά προβλήματα της ευρωπαϊκής και ελληνικής ιστορίας κυρίως του 19ου και 20ού αι., καθώς και σε θέματα ερμηνείας των πηγών και ιστοριογραφίας. Οι υποψήφιοι/ες επομένως καλούνται να ανταποκριθούν σε ζητήματα σχετικά κυρίως με τα παρακάτω πεδία:

 1. Πολιτικοί μηχανισμοί, κρατικοί θεσμοί, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές στο ελληνικό κράτος.
 2. Επαναστατικά κινήματα και εθνικές ιδεολογίες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο τον 19ο αιώνα.
 3. Βιομηχανική επανάσταση.
 4. Κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτικές ιδεολογίες τον 20ό αιώνα.
 5. Πόλεμοι του 20ού αιώνα, πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και διανοητικοί μετασχηματισμοί στον ευρωπαϊκό χώρο, το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία.
 6. Σύγχρονα ιστοριογραφικά ρεύματα, πεδία και εργαλεία της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Επίσης οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν στα αγγλικά και, επιπροσθέτως, για όποιον φοιτητή το επιθυμεί σε δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής του/της.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 (οι γραπτές εξετάσεις, 11:00-14:00 & 17:00-18:30) και την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 (οι προφορικές εξετάσεις από τις 12:00).

Προθεσμία
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 28310/77337 & στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated