ΠΜΣ «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (ΤΓΦΠΠΧ – Κομοτηνή) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει συνολικά δεκατέσσερεις (14) θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (03) εξάμηνα και τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 1.500 ευρώ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος θα γίνεται πλήρως εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πανεπιστημίου.

To Π.Μ.Σ. αποβλέπει στη συγκριτική, δηλαδή κυρίως υπερεθνική, μελέτη της γραμματείας των παρευξείνιων χωρών, στην ενίσχυση των περιφερειακών γλωσσών, όπως είναι αυτές που μιλιούνται στον παρευξείνιο χώρο, στη γνωριμία με τους λαούς του παρευξείνιου χώρου και στην ανάπτυξη καλών σχέσεων αλληλοκατανόησης και ανεκτικότητας στο πνεύμα του ουμανισμού, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, στη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της συγκριτικής φιλολογίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών σχολών και τμημάτων ανθρωπιστικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΤΓΦΠΠΧ (Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή – με τη σημείωση «Για το ΠΜΣ ‘Συγκριτική Φιλολογία στον Π.Χ.’) από 1 Οκτωβρίου 2022 έως και 30 Δεκεμβρίου 2022, τα ακόλουθα δικαιολογητικά με συστημένη αλληλογραφία:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία να αναγράφεται η παρευξείνια γλώσσα (βουλγαρικά, ρουμανικά,
    ρωσικά, τουρκικά) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου (και αναγνώριση ισοτιμίας, εφόσον υπάρχει).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας.
  5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν, όπως περιγράφονται παραπάνω.
  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία κτλ., εφόσον υπάρχουν, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (https://comparativeliterature.bscc.duth.gr/) ή/και να απευθύνονται στους Γιώργο Σαλακίδη () και Χριστίνα Μάρκου ().

Δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated