ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Το ΠΜΣ εστιάζει στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ, και την προετοιμασία στελεχών για σταδιοδρομία ως Διευθυντές και στελέχη Μάρκετινγκ, Διευθυντές Μάρκας (Brand Managers), Διευθυντές και στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Στελέχη Διαφημιστικών εταιρειών, σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, όπως επίσης και τους οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Αγγλική Γλώσσα.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000€) για κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών και χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1500€) για το τρίτο εξάμηνο. Δίνονται υποτροφίες αριστείας σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινές απογεύματα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://strategic-marketing.econ.auth.gr

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, παρακαλούμε να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Κτίριο ΝΟΠΕ, Πανεπιστημιούπολη, γραφείο 204, 2ος όροφος, 54124 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ».

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 03/12/2022 έως 20/1/2023.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
 4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου/ πτυχίων
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (η μία ακαδημαϊκή)
 6. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2/CPE
 7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 8. Φωτογραφία
 9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 11. Ερευνητική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

Κριτήρια αξιολόγησης:

 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 40%
 2. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 3. Η επαγγελματική εμπειρία με συντελεστή βαρύτητας 20%
 4. Οι ερευνητικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακές σπουδές, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 5. Στην κατηγορία άλλα προσόντα συνεκτιμώνται (η επίδοση στο GMAT, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες, σεμινάρια) με συντελεστή βαρύτητας 10%.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Τηλ: 2310 991180 (Δευτέρα-Τετάρτη 4.30-8.00)
email:
καθώς και στην ιστοσελίδα http://strategic-marketing.econ.auth.gr

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated