«ΠΜΣ στη Χημεία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 40/16.07.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 670/11793 Πρυτανική απόφαση (ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/10-5-2018) που αφορά την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος με τίτλο «ΠΜΣ στη Χημεία», αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στις παρακάτω ειδικεύσεις:

  • Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.
  • Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συναφών Τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίων της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πρίν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει πτυχίο Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Lower, υποχρεούται να εξεταστεί από την επιτροπή επιλογής ως προς την ικανότητα κατανόησης αγγλικού χημικού κειμένου.

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: του γενικού βαθμού του πτυχίου/διπλώματος, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., της επίδοσης σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, της συνέντευξης (εκτίμηση της προσωπικότητας, της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητας, δύο συστατικών επιστολών) του υποψήφιου από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπ’ οψιν:

Α) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου
Β) Η βαθμολογία σε τρία προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία θα επιλέγονται από τα πέντε μαθήματα που έχουν ήδη καθοριστεί από τις αντίστοιχες Ειδικεύσεις και είναι τα ακόλουθα:

1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

(i) Ανόργανη Χημεία 2

(ii) Οργανική Χημεία Ι (Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία)

(iii) Φυσικοχημεία-3

(iv) Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

(v) Επιστήμη Πολυμερών

2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

(i) Αναλυτική Χημεία 1

(ii) Αναλυτική Χημεία 2

(iii) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 1

(iv) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 2

(v) Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων

Η επιλογή των τριών εκ των πέντε μαθημάτων θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Για αποφοίτους άλλων Τμημάτων συναφών με το Τμήμα Χημείας θα επιλέγονται μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει στα παραπάνω μαθήματα του Τμήματος Χημείας του Παν. Πατρών. Στις περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο να εμπίπτει σε κάποιο(α) από τα παραπάνω μαθήματα, τότε αυτοί υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σ’ αυτό(ά), για να μπορούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ..

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές, για να εγγραφούν, θα πρέπει να έχουν διδαχθεί ή να εξεταστούν ανά ειδίκευση στα παραπάνω μαθήματα ή περιεχόμενα μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, την παρουσίαση σεμιναρίων και την συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#) από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
  6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
  7. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας).
  8. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος

στα τηλέφωνα 2610996009, 21610997101
email: , ,
URL: http://www.chem.upatras.gr

Γνωστοποιείται ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος (Βόρειο Κτίριο Χημείας, ισόγειο) ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για συνέντευξη (προς αποφυγή μετάδοσης του ιού COVID-19 υπάρχει δυνατότητα η συνέντευξη να γίνει μέσω διαδικτύου).

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated