ΠΜΣ «Σπουδές στην Τοπική ΙστορίαΔιεπιστημονικές Προσεγγίσεις» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας, στην 12 η έκτακτη συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα, ως προς την εισαγωγή των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στην Τοπική ΙστορίαΔιεπιστημονικές Προσεγγίσεις», διετούς διάρκειας, το οποίο απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα ακόλουθα:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα, στο Π.Μ.Σ. εγγράφονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ελληνικών AEI συμπεριλαμβανομένων του ΕΑΠ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων των Α/ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, οι οποίοι πληρούν ειδικά συμπληρωματικά κριτήρια που ορίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, αποκλειστικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: . Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται από την 1η
Ιουλίου 2022 έως και την 13η Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated