ΠΜΣ «Σπουδές στην κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική γραμματεία»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής έως σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στην κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική γραμματεία» στις εξής ειδικεύσεις:

 1. Κλασικών Σπουδών
 2. Βυζαντινής Φιλολογίας
 3. Νεοελληνικής Φιλολογίας

με την εξής κατανομή: έως είκοσι πέντε (15) στις Κλασικές Σπουδές, έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία, και έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι/ες διαθέτουν συνολικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς».

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους με συνολικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται εν ευθέτω χρόνω. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες/είσες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη του Α’ εξαμήνου.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) μέσω της πλατφόρμας από 22/8/2022 μέχρι 5/10/2022 και είναι τα εξής:

 1. Αίτηση (υπάρχει στην πλατφόρμα), στην οποία οι υποψήφιοι/ιες θα δηλώνουν απαραίτητα την ειδίκευση που τους ενδιαφέρει (μόνο μια από τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις του ΠΜΣ).
 2. Περιγραφή στόχων: Υπόμνημα μιας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκμηριώνεται η πρόθεση του/της υποψηφίου/ας για εγγραφή στη συγκεκριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο/η υποψήφιος/α προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών/τριών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή, εφόσον τους ζητηθεί.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 7. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 8. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αν δεν ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, οι υποψήφιοι είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους με γραπτή ή προφορική εξέταση).
 9. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά που θα επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά και στη γραμματεία του τμήματος στο .

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα εντός των ειδικεύσεων του ΠΜΣ, την επίδοση σε πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και την τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές).

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι/ες από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: http://philology.upatras.gr/postgraduate/ ή από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-969757 – 760, e-mail: .

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated