ΠΜΣ «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων –
Product Design and Manufacturing (ProDes)»

To Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με το Φ.Ε.Κ. 4479/9-10-2018.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing» καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξης της χώρας.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Διάρκεια Προγράμματος & E.C.T.S.
Στο Π.Μ.Σ., η διάρκεια φοίτησης είναι:

 • δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και
 • τέσσερα (4) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Η επιλογή της πλήρους ή μερικής φοίτησης καθώς και η σχετική δεσμευτική δήλωση γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις εβδομήντα πέντε (75).

Εισαγωγή Φοιτητών
Ο συνολικό αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος με ανώτερο όριο τα τριάντα (30) άτομα ανά έτος.
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), η οποία θα συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία καθώς και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με την ειδίκευση μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων προσφέρεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία και με δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές που θα παρακολουθούν εξ αποστάσεως θα πρέπει να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία σε διδασκαλία και εργαστήρια δύο εβδομάδων (μια εβδομάδα στην αρχή και μια στο τέλος κάθε εξαμήνου) σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Αίτηση & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing (ProDes)’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω του on line application system ( https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication ), των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση,
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής.
 4. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
 5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).
 6. Δύο συστατικές επιστολές, (μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication ),
 7. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.,
 8. Φωτοτυπία ταυτότητας.

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.

Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες Απαλλαγής Διδάκτρων
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000€ για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6.000€ για τους φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται ως εξής:

 • Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε δύο (2) ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη των δύο (2) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, και
 • Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε τέσσερις ισόποσες (4) δόσεις πριν την έναρξη των τεσσάρων (4) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.
  Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4485/2017, άρθρο 35 §2.

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 6η Ιουνίου και λήγει την 28η Αυγούστου 2022.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.prodes.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:
κα Λουκία Παπαδάκη Τηλ. +30.28210.37161 e-mail:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated