ΠΜΣ «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Με την παρούσα Προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» (M.Sc. – Master’s Degree in Diabetes Mellitus and Obesity), μετά από επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών ελάχιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. που διατίθεται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: http://school.med.uoa.gr, στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ: dmo.med.uoa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών: www.appk.gr.

Η αίτηση και τα συνοδά δικαιολογητικά δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-mail:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από την 23η Μαΐου 2022 μέχρι την 22η Ιουλίου 2022.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail και τηλεφωνικά για την ημερομηνία της προσωπικής συνέντευξης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Το

Read More »

Subscribe to

Our Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated