ΠΜΣ «Ρομποτική, STEAM και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ρομποτική, STEAM και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση» που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ρομποτική, STEAM και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση». Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από το ΑΣΕΠ ως ισότιμο με όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα της χώρας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από τηνέναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Ο αριθμός των εισακτέων ανά κύκλο εισαγωγής προβλέπεται να είναι εκατό είκοσι (120). Η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) δύναται να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν ισοβάθμησαν στη μοριοδότηση του φακέλου τους στην τελευταία (120η) θέση.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα: τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν φοίτηση με ευέλικτες μορφές μάθησης, ενώ το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξ’ αποστάσεως επίβλεψη ή στην υποχρεωτική παρακολούθηση 2 μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2022. Στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο προβλέπονται 3 χρονικές περίοδοι ανά έτος για εξετάσεις: στο τέλος του κάθε εξαμήνου (χειμερινό, εαρινό) και επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο /Οκτώβριο. Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου δεν υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες.

Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. «Ρομποτική, STEAM και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση» πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ και το χρονικό διάστημα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ημερολογιακού τριμήνου από την ημερομηνία ανάληψης του θέματος διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές του προγράμματος πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS).

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση μέχρι την 01/08/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated