ΠΜΣ «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων (1½ έτους), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» (ΜSc, Rheumatology-Musculoskeletal Health).
Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2021 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του Μ.Δ.Ε.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής:

 • κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ) ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
 • απόφοιτοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και λοιπών Επιστημών Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 ανά έτος εισαγωγής κατ’ ανώτατο όριο. Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε μία (1) δόση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση, ) είτε ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Β’ Παθολογική Κλινική, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Αθήνα, Τηλ.: 213-2088516/Fax: 213-2088399)

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30η Ιουλίου 2021

Απαιτούμενα διακαιολογητικά

 1. Αίτηση Συμμετοχής (επισυνάπτεται στην προκήρυξη)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών με συνοπτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
  Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 5. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και επιστημονικής/ερευνητικής δραστηριότητας
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής του/της υποψηφίου στο ΠΜΣ «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία»
 9. Δύο συστατικές επιστολές (αποστέλλονται απευθείας από τους συστήνοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και στη συνέχεια όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν για προφορική συνέντευξη από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ).

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 30%
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 20%
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%
 • Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%
 • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών) σε ποσοστό 5%
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 5%
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
 • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
 • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή στο τηλέφωνο 213-2088516.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα

Read More »

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»

Το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης καιΕκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής ΕπιστημώνΑγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Maliotis Cultural Center του HellenicCollege Holy

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated