ΠΜΣ «Ψυχιατροδικαστική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ψυχιατροδικαστική» (MSc in Forensic Psychiatry).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2022 και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με προτεραιότητα σε υποψηφίους που είναι απόφοιτοι Ιατρικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Εγκληματολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, σχολών Αστυνομίας, Νοσηλευτικής και Εργοθεραπείας.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι σαράντα πέντε (45) κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε χίλια (1.000) ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά από 03/05/22 έως και 15/06/22.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated