ΠΜΣ «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ». Είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το πρόγραμμα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα.

Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Στη δεύτερη φάση, οι προκριθέντες από την πρώτη φάση υποψήφιοι, καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Από τους υποψήφιους στον τέταρτο κύκλο, θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους για τον τέταρτο κύκλο αιτήσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: , μέχρι το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Ημέρες Erasmus 2023 ΕΛΜΕΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA European University Alliance και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το Erasmus Virtual Exchange Project IMPACT γιορτάζει τις

Read More »

Δημοσίευμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης για κοινή ερευνητική εργασία ΠΑΔΑ και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοσίευμα με τίτλο: «Revolutionising image processing with photonics», φιλοξενεί η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης που αναδεικνύει τη συμβολή Ελλήνων ερευνητών στην

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated