ΠΜΣ «Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται παρακάτω.

Δικαιολογητικά

  1. Έντυπο αίτησης. Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr όπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
  2. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
  4. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του Ν. 4485/2017, το οποίο πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την λήξη της περιόδου εγγραφών.
  5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
  6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και επαγγελματική εμπειρία.
  7. Έκθεση ενδιαφερόντων 300-400 λέξεων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1.
  9. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Αυτές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Προγράμματος, ή να σταλούν ηλεκτρονικά ως αρχεία pdf ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ στο email της Γραμματείας ().

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated