ΠΜΣ «Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της, αναγκαίας σήμερα, ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Βασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας με βάση τη διακήρυξη της Alma Ata.

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS). Στα τρία πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν (26 ώρες παρακολούθηση ανά μάθημα) και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά [ΦΕΚ Β’ 268 | 03.02.2020].

Ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος για το Π.Μ.Σ. είναι 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Από τις 10 προκηρυσσόμενες θέσεις οι 6 θέσεις αφορούν φοίτηση με αποκλειστικά δια ζώσης παρουσία των φοιτητών και οι 4 θέσεις αφορούν υβριδική φοίτηση (συνδυασμός δηλαδή δια ζώσης και διαδικτυακής παρακολούθησης).

Αιτήσεις συμμετοχής: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτούντες κατά τη διαδικασία της αίτησης καλούνται να επιλέξουν τον τρόπο φοίτησης τους. Οι αιτούντες δεν μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση και στους δύο τύπους φοίτησης (δια ζώσης, υβριδικός).

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της online φόρμας στο:

Η δε αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο:

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών:
1 Ιουνίου 2023 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη παρακάτω:

Προκήρυξη-ΠΦΥ_2023

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated