ΠΜΣ «Ποσοτική Επενδυτική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για την κάλυψη συνολικά πενήντα (50) θέσεων για τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης που προσφέρει:

· Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
 • Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και στην κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία εντός και εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ποσοτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, των μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών προβλέψεων, των ποσοτικών συναλλαγών, χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και της εφαρμοσμένης έρευνας, δίνοντας επιπλέον την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Απευθύνεται:

 • Σε νέους απόφοιτους οικονομικών, θετικών, κοινονικο-πολιτικών επιστημών ή πολυτεχνικών και ανώτατων στρατιωτικών σχολών από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Σε τελειόφοιτους ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοιθα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
 • Σε απόφοιτους που ήδη εργάζονται και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το ΠΜΣ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3071 τ. Β’/31-07-2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και του Ν.4485/2017.

Το πρόγραμμα σπουδών, λαμβάνοντας διαρκώς υπόψη τις νέες επιστημονικές και εκπαιδευτικές τάσεις, καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καλύπτει ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες (ανάλογα με την κατεύθυνση): Μαθηματική Χρηματοοικονομική, Πολυμεταβλητές Μέθοδοι & Υποδείγματα, Στοχαστικά Μαθηματικά, Ανάλυση Κινδύνου, Οικονομικά της Ακίνητης Περιουσίας, Θέματα Επενδυτικής Ανάλυσης Ακινήτων. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος και προσμετρά στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 

Τα μαθήματα, που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2021, διεξάγονται από διακεκριμένους καθηγητές του ΕΚΠΑ, καθώς και από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς:

· δια ζώσης, σε μη εργάσιμες ώρες, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και
 • με μεθόδους ανοιχτής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας καινοτόμες πλατφόρμες και ψηφιακά εργαλεία.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε έξι χιλιάδες Ευρώ (6.000€) για όλη τη χρονική διάρκεια φοίτησης, η οποία ορίζεται σε:

 • 4 συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
 • 3 συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

Η καταβολή του τέλους γίνεται τμηματικά στη διάρκεια του Προγράμματος. Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Προσφέρεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, χωρίς πρόσθετο οικονομικό κόστος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται σε κύκλους*:
 • 1ος κύκλος: 15 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου 2021
      • 2ος κύκλος: 4 Ιουλίου μέχρι 30 Ιουλίου 2021
 • 3ος κύκλος: 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2021

*μόνο σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις από τον 1ο κύκλο

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας. Η εξέταση υποψηφιότητας δεν

δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, την αίτηση υποψηφιότητας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπήςπρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 2. Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον Α’ κύκλοσπουδών (προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος όρος που προκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται.
         3. Βιογραφικό σημείωμα
 1. Πιστοποιητικόγνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας B2). Απαλλάσσονται του αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας οι υποψήφιοι που διαθέτουν ικανοποιητική επίδοση στο GMAT ή
 2. Μία ή δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες. Εναλλακτικά, οι συστατικέςεπιστολές αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]».
        6. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο φάκελό τους κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους (π.χ.αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν,κ.λ.π.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία ΠΜΣ Ποσοτική Επενδυτική– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – ΕΚΠΑ

Ευριπίδου 14, 5ος όροφος 105 59 Αθήνα

Tηλ.: 210 3689 813

E-mail: 

Website:www.qi-uoa.gr

 

 

 

 

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated