ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» (http://msc-forest.fwsd.uth.gr), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (http://fwsd.uth.gr), της Σχολής Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 15417/20/ΓΠ απόφαση του Πρύτανη του Π.Θ. για την ίδρυσή του (ΦΕΚ 3685/3-9-2020, τ. Β’) και την αριθμ. 69/23-5-2022 (Θέμα 3ο ) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους σε αυτό κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και 31 Αυγούστου 2022, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένη σε μορφή Google Forms την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, για την επιστημονική και την επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, συνοδευόμενα από τις αναλυτικές βαθμολογίες μαθημάτων (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) και για την περίπτωση που επίκεται η ολοκλήρωση των σπουδών,
    υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως το πέρας των εγγραφών στο Π.Μ.Σ.
  5. Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής).
  6. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
  8. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated