ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» (http://mscforest.fwsd.uth.gr), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (http://fwsd.uth.gr), της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 15417/20/ΓΠ απόφαση του Πρύτανη του Π.Θ. για την ίδρυσή του (ΦΕΚ 3685/3-9-2020, τ. Β’) και την αριθμ. 72/24.08.22 (θέμα 6ο ) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΟΛΥΒΙΟ για το Α.Ε. 2022-2023 μέχρι την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι Τμημάτων Δασολογίας, πρώην Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., Γεωτεχνικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το 3ο και 5ο εξάμηνο, στην περίπτωση της πλήρους και μερικής φοίτησης αντίστοιχα, προσφέρονται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. είναι 1,5 έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ είναι 90 (ενενήντα).

Ο αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. κατά το Α.Ε. 2022-2023 ανέρχεται στους τριάντα (30).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated