ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», (ΦΕΚ 3245/08/08/2018, τ. Β’) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), με τρεις (3) ειδικεύσεις:

  1. Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
  2. Μουσειολογία
  3. Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία, με εξειδίκευση στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Ντοκιμαντέρ.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και αξιοποιεί υβριδικές μορφές μάθησης (blended learning). Συγκεκριμένα, τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών είναι αφιερωμένα σε μαθήματα που πραγματοποιούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, εξ αποστάσεως, σε τακτικές προκαθορισμένες συναντήσεις μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το υπόλοιπο μέρος του προγράμματος υλοποιείται με σύντομης διάρκειας εντατικούς κύκλους μαθημάτων, στην έδρα του Τμήματος στη Μυτιλήνη. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική, τόσο στις δια ζώσης όσο και στις εξ αποστάσεως συναντήσεις, και, σε κάθε περίπτωση, οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των συνολικών ωρών που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτική ή προαιρετική μελέτη βιβλιογραφίας ή γενικά αναφορών στην αγγλική γλώσσα.

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τον Οκτώβριο 2022 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος (με την κατάθεση και παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής) τον Φεβρουάριο 2024, με δυνατότητα παράτασης ενός εξαμήνου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις Ειδικεύσεις.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 2.800 € και καταβάλλονται σε δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23.59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated