ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», (ΦΕΚ 3245/08/08/2018, τ. Β’) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), με τρεις (3) ειδικεύσεις:

 1. Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
 2. Μουσειολογία
 3. Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία, με εξειδίκευση στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Ντοκιμαντέρ.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε επαγγελματίες κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στα πεδία του ψηφιακού πολιτισμού, της μουσειολογίας και του ντοκιμαντέρ. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκιμών και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 ΦΕΚ 73 τ. Α ́). Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προπτυχιακών Σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Α΄ εξάμηνο του ΠΜΣ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και αξιοποιεί υβριδικές μορφές μάθησης (blended learning).
Συγκεκριμένα, τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών είναι αφιερωμένα σε μαθήματα που πραγματοποιούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, εξ αποστάσεως, σε τακτικές προκαθορισμένες συναντήσεις μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το υπόλοιπο μέρος του προγράμματος υλοποιείται με σύντομης διάρκειας εντατικούς κύκλους μαθημάτων, στην έδρα του Τμήματος στη Μυτιλήνη.

Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική, τόσο στις δια ζώσης όσο και στις εξ αποστάσεως συναντήσεις, και, σε κάθε περίπτωση, οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των συνολικών ωρών που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτική ή προαιρετική μελέτη βιβλιογραφίας ή γενικά πηγών στην αγγλική γλώσσα.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τον Οκτώβριο 2024 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος (με την κατάθεση και παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής) τον Φεβρουάριο 2026, με δυνατότητα παράτασης ενός εξαμήνου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις Ειδικεύσεις.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας – εν προκειμένω Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 -πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2 από οποιοδήποτε πιστοποιημένο φορέα), μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ, και η γλωσσομάθειά τους θα αξιολογηθεί με εξέταση στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα διενεργηθεί μετά τη λήξη των αιτήσεων, με ευθύνη του Τμήματος. Διευκρινίσεις για τον τρόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης θα κοινοποιηθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία στους/στις ενδιαφερόμενους/νες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 21 Ιουλίου 2024 πλήρη φάκελο υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε μορφή pdf:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με το βαθμό πτυχίου (ή τον μέσο όρο βαθμολογίας, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α είναι τελειόφοιτος/η)
 5. Ψηφιακό αρχείο της Διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον εκπονήθηκε στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών και είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ)
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (εφόσον υπάρχει).
 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από πιστοποιημένο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υποψήφιους)
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και φάκελος καλλιτεχνικού έργου σχετικά με το αντικείμενο σπουδών του ΠΜΣ, εάν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με το αντικείμενο σπουδών του ΠΜΣ, εάν υπάρχουν
 10. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 12. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης για τον υποψήφιο, στο τέλος της Πρόσκλησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση αφορά τους/ις υποψήφιους/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν καταθέσει πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία στη γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης που ορίζεται από το Τμήμα και θα ολοκληρωθεί σε δυο στάδια:

 • αρχικά, οι υποψήφιοι/ες θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης
 • στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί, από την επιτροπή αξιολόγησης, μέσω πλατφόρμας τηλεσυνεργασίας. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 25 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου 2024. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ., μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.
 • Για την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια:
 • Βαθμός πτυχίου / διπλώματος (σε ποσοστό 12%, εφόσον υπάρχει διπλωματική εργασία και 15% εφόσον δεν υπάρχει)
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (σε ποσοστό 12%, εφόσον υπάρχει)
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (σε ποσοστό 7%, εφόσον υπάρχει διπλωματική εργασία και 10% εφόσον δεν υπάρχει)
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (σε ποσοστό 12%, εφόσον υπάρχει διπλωματική εργασία και 15% εφόσον δεν υπάρχει)
 • Συγγραφικό και δημιουργικό έργο (σε ποσοστό 17%, εφόσον υπάρχει διπλωματική εργασία και 20% εφόσον δεν υπάρχει)
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 40%

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΠΜΣ.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 2.800 € και καταβάλλονται σε δόσεις, ως ακολούθως:

 1. Πρώτη δόση ύψους 1.000 € με την εγγραφή. Η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την καταβολή της πρώτης δόσης.
 2. Δεύτερη δόση ύψους 500 € έως τις 31/1/2025.
 3. Τρίτη δόση ύψους 500 € έως τις 30/6/2025.
 4. Τέταρτη δόση ύψους 800 € πριν την υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, το ΠΜΣ απονέμει υποτροφίες επίδοσης, συνολικού ύψους 3.000€ (1.000€ ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ.) στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά ειδίκευση κατά την αποφοίτησή τους από το ΠΜΣ, στην κανονική διάρκεια σπουδών δηλαδή των τριών πρώτων εξαμήνων.
Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς – Αποφάσεις του Ιδρύματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/οι προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κ.λπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» παρέχονται στον ιστότοπο του ΠΜΣ: http://ci.aegean.gr.

Επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίνονται στο τηλ. +30 22510 36605 και μέσω e-mail, στη διεύθυνση: ,

Το κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ.
http://ci.aegean.gr/apply.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated