ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία»- ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ως εξής:

Α. Ειδίκευση “Πολιτικής Επιστήμης”, στις Θεματικές Ενότητες:

 1. “ΠολιτικήΚοινωνιολογία και Συγκριτική Πολιτική”
 2. “Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία”Β. Ειδίκευση “Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας”.

 

Το ΠΜΣ διαρκεί δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα επιπλέον για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η φοίτηση για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

Το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 θα επιλέξει έως πενήντα (50) υποψήφιους· εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Πολιτική Επιστήμη» και εικοσιπέντε (25) για την Ειδίκευση «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία».

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο με αποστολή φακέλου (ταχυδρομείο) έως και τις 2 Ιουλίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136

ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 17671

Πληροφορίες για την προκήρυξη δίνονται μόνο με αποστολή e-mail στο: pms.panteiο@yahoo.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι:

 

 • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής στο ΠΜΣ “Πολιτική Επιστήμη και ΝεότερηΙστορία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

 

 

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Στην περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και ΗΠΑ, θα πρέπει να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ομοταγούς του Ιδρύματος από τον ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε χώρα εκτός των προαναφερομένων, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Πιστοποιητικό που αποδεικνύει την γνώση (επίπεδο B2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας· εάν ο υποψήφιος έχει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών του νοείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας· το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική.
 • Ειδικά για τους επί πτυχίω φοιτητές που θα αποφοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2021, απαιτείται η αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν το πτυχίο τους έως τον Δεκέμβριο  Οι φοιτητές που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να αναγράψουν στην υπεύθυνη δήλωση με δική τους ευθύνη τον μέσο όρο των μαθημάτων που έχουν περάσει ως τη στιγμή που θα καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας.

 

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καταθέτουν υποχρεωτικά και Δήλωση Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Στη Δήλωση αυτή αναγράφουν την Ειδίκευση και την Θεματική Ενότητα που έχουν επιλέξει και εκθέτουν αναλυτικά:

 

 1. τα γενικότερα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, το ειδικότερο γνωστικό πεδίο στο οποίο προτίθενται να εντάξουν τη διπλωματική τους εργασία, και το θέμα της έρευνάς τους, εάν το έχουν ήδη προσδιορίσει·
        2. την προηγούμενη ακαδημαϊκή ή εξω-ακαδημαϊκή εμπειρία που τους έχει προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο που επέλεξαν·

       3. τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη Ειδίκευση καιΘεματική Ενότητα που προσφέρει το ΠΜΣ του Τμήματος.

 

 

Σημείωση: Δεν απαιτείται επικύρωση των φωτοαντιγράφων που προσκομίζονται.

 

 

Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν:

 • Πιστοποιημένη ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιευμένες μελέτες
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, πέραν της μιας υποχρεωτικής (δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μετά την κατάθεση της αίτησης)
 • Συστατικές επιστολές (έως δύο)
 • Πτυχιακή Εργασία (εφ’ όσον υπάρχει) ή/και προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές περιοχές του ΠΜΣ

 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Περισσότερα στην προκήρυξη του προγράμματος.

 

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated