ΠΜΣ «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy. Theory and Praxis») (ΦΕΚ 2969 τ. Β’ 24/7/2018).  Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και απονέμει 90 ECTS. Στο Γ΄ εξάμηνο φοίτησης, εκπονείται η διπλωματική εργασία. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, τα μαθήματα του Α’ και Β΄ εξαμήνου υλοποιoύνται με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4485/2017, αρ.30 ή με βάση τα τρέχοντα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας του covid-19. Έδρα του προγράμματος είναι η Πάτρα.
Έναρξη προγράμματος : Οκτώβριος του 2021.
Αιτήσεις: έως 26/09/2021. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία αξιολόγησης φακέλου (μοριοδότηση) περιγράφονται αναλυτικά στο https://mahep-upatras.gr/xfiles/mahep_files/mahep_2021-2022.pdf. Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#. Η συνέντευξη πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων στο (Δ.Π.Μ.Σ.), ορίζεται σε τριάντα (30) φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, στη διαδικασία επιλογής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής
(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας
(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021 και υποχρεούνται να καταθέσουν i) βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και ii) αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία του Δ.Π.Π.Μ.Σ. έως τις 30/9/2021.
(δ) Η κατοχή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής σε επίπεδο, κατ’ ελάχιστον, Β2 είναι κριτήριο on/off. Το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, τα δίδακτρα ορίζονται σε 3.000 € και καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις.
Το Δ.Δ.ΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 35, παράγραφος 2 του Ν. 4485/2017.
Περισσότερες πληροφορίες: στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://mahep-upatras.gr, είτε στο https://www.facebook.com/HigherEducationPolicyMaster, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση είτε στα τηλέφωνα 2610-969701 και 2610-969704.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών

Read More »

9ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περισσότεροι από εβδομήντα πανεπιστημιακοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι, και καλλιτέχνες θα δώσουν το παρόν στο ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα νέων Αυλώνα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική

Read More »

ΠΜΣ «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (MPhil) στην «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated