ΠΜΣ «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας και το University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2021-2022.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές  στον ευρύτερο τομέα της ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή).

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής των Τμημάτων: Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Βιολογίας, Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Ζωικής Παραγωγής, Περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά από 5-6-2021 έως 15/9/2021 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grad-food@uowm.gr

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας που πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή είναι:

Αίτηση συμπληρωμένη (επισυνάπτεται).

Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.

Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους, οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι  περιόδου Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προβλέπεται καταβολή τέλους φοίτησης ύψους 3.200 ευρώ (τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά με την έναρξη κάθε εξαμήνου).  

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ηλεκτρονική επικοινωνία: gradfood@uowm.gr,

Τηλεφωνική επικοινωνία: 24610 68121, 24610 56654

Share This Post

Recent Posts

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του

Read More »

Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated