Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεματική» – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, στην υπ’ αριθμ. 126/22.07.2021 συνεδρίαση της Σ.Τ., αποφάσισε την επαναπροκήρυξη για τη συμπλήρωση περιορισμένου αριθμού εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική», στις παρακάτω κατευθύνσεις:

 1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
 2. Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
 3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης και την δυνατότητα

εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέρους των πραγματοποιούμενων διαλέξεων.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων με αντικείμενο συναφές με αυτό της Πληροφορικής και της Τηλεματικής και των Θετικών Επιστημών καθώς και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής επιστημονικών πεδίων σχετικών με το αντικείμενο των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 24 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου 2021 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/

Δικαιολογητικά:

✔ Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.

✔ Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

✔ Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.

✔ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

✔ Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.

✔ Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).

✔ Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).

✔ Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

✔ Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

✔ Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

 

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:

 • βαθμός πτυχίου
 • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος
 • διπλωματική εργασία
 • σχετική επαγγελματική εμπειρία
 • δημοσιεύσεις– ανακοινώσεις
 • συνέντευξη
 • συστατικές επιστολές

Βάση του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται:

 • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ τωνοποίων το τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, την παρακολούθηση του Σεμιναρίου και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (προαιρετικά) η ελάχιστη και πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα η μέγιστη,
 • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστηκαι σε οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα η μέγιστη.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους 2.800 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης, προσφέρονται συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν μέρος των διδάκτρων. Παράλληλα οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, έχουν δικαίωμα, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 177-78, Ταύρος, τηλ. 210-9549402/444 στο email: ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dit.hua.gr/index.php/el/.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated