ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σύμφωνα    με    το    ΦΕΚ    2458/τ.Β΄/27-6-2018: Επανίδρυση του    Π.Μ.Σ.    «Περιβαλλοντική    Μηχανική (Environmental  Engineering),  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υποψήφιοι, να  καταθέσουν  τα  έγγραφα  που αναφέρονται παρακάτω για την υποβολή αίτησης αποδοχής στο Π.Μ.Σ. στο ακαδ. έτος 2021-2022:

  1. Γενικά στοιχεία υποψηφίου και επιθυμητή ερευνητική κατεύθυνση.
  2. Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας, αν κατέχουν).
  6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  7. Λίστα διακρίσεων, υποτροφιών και δημοσιεύσεων.
  8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
  9. Σημείωμα στην αγγλική στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.

      10. Δύο συστατικές επιστολές.

Οι  αιτήσεις  και  συνοδευτικά  έγγραφα  πρέπει  να  κατατεθούν  μέσα  από  το  online  application  system (https://e-graduate.tuc.gr).   Στην   αίτηση   ζητείται   επιπλέον   και   αντίγραφο   ψηφιακής   φωτογραφίας   του υποψήφιου.

Υπενθυμίζεται  ότι  η  επιλογή  των  υποψηφίων  γίνεται  με  κριτήρια  αριστείας  και  με  βάση  την  αναλυτική βαθμολογία,  τις  επιδόσεις  σε  μαθήματα  συναφή  του  γνωστικού  αντικειμένου  του  ΠΜΣ,  τη  διπλωματική εργασία, την άριστη γνώση ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη  καθώς  και τον  χαρακτήρα  του/ης  υποψηφίου/ιας.  Προτεραιότητα  θα  δοθεί  σε αποφοίτους  ΑΕΙ τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων είναι η 31η Αυγούστου 2021.

 Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2021 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση συνολικά σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ. Προβλέπονται υποτροφίες απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με οικονομικά κριτήρια, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής τηλ. 28210-37781, 37788, 37780, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.enveng.tuc.gr.

 

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδ. έτος 2024-2025 21 χρόνια λειτουργίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated