ΠΜΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

H Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει την επικείμενη προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΗΣ (MSc in High-Risk Pregnancy) για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση στο πεδίο της παθολογίας της κύησης και η προαγωγή της έρευνας σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών, άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, κ.λπ.) όπως και απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κ.λπ.) με σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας και άλλων επιστημών υγείας) καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).

Η παθολογία της κύησης αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Μαιευτικής και παραμένει πρόκληση για τους Μαιευτήρες και τις Μαίες. Πολλοί ιατροί παθολογικών ειδικοτήτων, όπως Γενικοί Ιατροί, Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Καρδιολόγοι, Γαστρεντερολόγοι, Ρευματολόγοι κ.α., αλλά και επαγγελματίες υγείας όπως Διαιτολόγοι, Βιολόγοι και Νοσηλεύτριες έρχονται συχνά αντιμέτωποι με διαγνωστικά/ θεραπευτικά διλήμματα που αφορούν την ειδικότητά τους και καλούνται να προσανατολίσουν την έγκυο. Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και συνεχής επιστημονική ενημέρωση σε θέματα παθολογίας της κύησης (βλ. www.mschighriskpre.gr). Οι δυνατότητες που δίνονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης βοηθούν την επαγγελματική αποκατάσταση ή/και εξέλιξη των αποφοίτων στον χώρο της υγείας και των βιοϊατρικών επιστημών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατά το διάστημα από 1-7-2021 έως 15-9-2021.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στην Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ» (2oς όροφος), υπόψιν κας Μαυροφρύδη Μαρίας, από 1-7-2021 έως 15-9-2021 (Πληροφορίες: 6936936232, 210-5832245, καθημερινά, ώρες 10.00-12.00 και με email: ). Με την αποστολή του φακέλου, παρακαλούμε να στέλνετε και ηλεκτρονικά στο email του ΠΜΣ Παθολογία της κύησης»: το ονοματεπώνυμό σας, την αίτηση και τον κωδικό αποστολής. Επίσης, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλλετε και τα δικαιολογητικά σας ηλεκτρονικά στο email του ΠΜΣ Παθολογία της κύησης»: .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ ορίζεται σε εβδομήντα (70) συνολικά. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, και στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του Προγράμματος, γίνονται δεκτοί όσοι ισοψήφησαν. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17 γίνονται επίσης δεκτοί, ως υπεράριθμοι, υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ. Όλοι όσοι ισοβαθμούν γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ, που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παθολογία της Κύησης» (MSc in High-Risk Pregnancy), ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά. Η μερική φοίτηση θα πρέπει να δηλωθεί στην συνέντευξη. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Παρέχεται δυνατότητα εξ΄ αποστάσεως φοίτησης (εκτός των μαθημάτων πρακτικής άσκησης) αποκλειστικά σε φοιτητές που τεκμηριωμένα ζουν εκτός Αθηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση Συμμετοχής (ειδικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ Παθολογία της Κύησης» www.mschighriskpre.gr ή διατίθεται στην Γραμματεία)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι φοιτητές από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν.4485/17.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 5. Επιστολή έκφρασης των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.
 6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Δύο συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν.
 10. Πρόσφατη φωτογραφία
 11. Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 12. Πιστοποίηση γνώσης Η.Υ. (ΕCDL ή αντίστοιχο προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών)
 13. Υπεύθυνη δήλωση (αναρτημένο έντυπο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του Π.Μ.Σ, μετά από συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά, από τις 16 έως 21 Σεπτεμβρίου 2021. Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεντεύξεων εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Με βάση τη βαθμολογία στο σύνολο των κριτηρίων, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ Παθολογία της Κύησης» εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ Παθολογία της Κύησης», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (αρθρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Το Π.Μ.Σ. Παθολογία της Κύησης» παρέχει δυνατότητα υποτροφίας Αριστείας σε έως τρείς (3) Αριστούχους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές μετά την ολοκλήρωση και των (4) εξαμήνων για την πραγματοποίηση των σπουδών μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. Παθολογία της Κύησης», τον Κανονισμό και την Αίτηση Υποψηφιότητας στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος

Βρείτε τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά εδώ

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Καθηγήτρια Σοφία Καλανταρίδου

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Στρατηγικό Μάρκετινγκ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό

Read More »

ΔΠΜΣ «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι παρακάτω Σχολές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ): Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής,

Read More »

ΠΜΣ «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους και του 16ου κύκλου για Στελέχη Επιχειρήσεων και

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated