ΠΜΣ «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 29.04.2024, αποφάσισε την προκήρυξη δέκα τεσσάρων (14) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών – Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, οι οποίες κατανέμονται στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Ενδοδοντία πέντε (5) θέσεις
  2. Επανορθωτική Οδοντιατρική τέσσερις (4) θέσεις
  3. Περιοδοντολογία πέντε (5) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Επανίδρυσης 2433/Τ.Β΄/20.06.2019 του Π.Μ.Σ. και το ΦΕΚ τροποποίησης Κανονισμού 6228/Τ.Β΄/27.10.2023, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.

Το Π.Μ.Σ. «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3) ειδικεύσεις, της «Ενδοδοντίας-Endodontics», της «Επανορθωτικής Οδοντιατρικής-Restorative Dentistry» και της «Περιοδοντολογίας-Periodontology».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης, που ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται εντός του πρώτου μηνός του κάθε εξαμήνου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι το ίδιο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Οι υπότροφοι του ΙΚΥ, οι αλλοδαποί/ές υπότροφοι του ελληνικού κράτους, για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., εισάγονται χωρίς εξετάσεις.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated