ΠΜΣ  “Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού”, Τμήμα Γεωπονίας  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 “ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

(Βάσει ΦΕΚ 4678/19-12-2019/τεύχοςΒ’)

To Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί στη Φλώρινα το πρώτο έτος (χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022) του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» (M.Sc.-Master of Science in Production, certification and distribution of plant reproductive material).

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή των πρώην Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού»

Master of Science, MSc in Ρroduction, certification and distribution of plant reproductive  material»

Δίδακτρα:

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.100€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 700€ κατά την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο και 700€ κατά την ανανέωση εγγραφής στα επόμενα δύο εξάμηνα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα  σε δύο εργάσιμες ημέρες, Παρασκευή και  Σάββατο.

Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι 4 εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα

Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)

1 Στατιστική-Γεωργικός Πειραματισμός 4 7,5
2 Αναπαραγωγική διαδικασία των φυτών 4 7,5
3 Καινοτόμος καταπολέμηση των βιοτικών εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών 4 7,5
4 Θέματα προχωρημένης Γενετικής 4 7,5
Σύνολο: 16 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα

Πιστωτικές

μονάδες (ECTS)

5 Σύγχρονες τάσεις δημιουργίας νέου γενετικού υλικού 4 7,5
6 Στοιχεία προχωρημένης Φυσιολογίας φυτών 4 7,5
7 Ειδικά θέματα σποροπαραγωγής 3 6,0
8 Σύγχρονες εφαρμογές στην τεχνολογία και παραγωγή Π΄Υ. ανθοκομικών και κηπευτικών 3 6,0
9 Μελέτη περίπτωσης (case study)-Μελέτη πεδίου (field study) 2 3,0
Σύνολο: 16 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Θεωρία

Ώρες/εβδομάδα

Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)

10 Αναγνώριση, πιστοποίηση, ταυτοποίηση, προστασία και διατήρηση του γενετικού υλικού. 3 6
11 Αγενής παραγωγή Π. Υ. invivo και invitro. 4 7,5
12 Εμπορία και διακίνηση του φυτικού Π. Υ. –συστήματα ποιότητας 3 6
13 Φαινοτυπική ταυτοποίηση (phenotyping) 3 6
14 Μελέτη περίπτωσης (case study)-Μελέτη πεδίου (field study) 3 4,5
Σύνολο: 16 30

Δ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
15 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο: 30

Αριθμός Εισακτέων:

Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί με τις αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής οι πρώτοι έως τον αριθμό 25 [με ανώτερο όριο τους τριάντα (30) φοιτητές ανά τμήμα] με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0,00-10,00. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Εφόσον οι εισακτέοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο, δημιουργείται και δεύτερο τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής.  Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Επιλογή Εισακτέων:

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι:

 • Bαθμός πτυχίου (70%).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής: (Προαπαιτούμενο- Δυνατότητα εξέτασης εάν δεν υπάρχει αποδεικτικός τίτλος)
 • Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, και η οποία αποδεικνύεται νομίμως (μέγιστο 5 έτη) (10%).
 • Προσωπική συνέντευξη (20%)

Στην  περίπτωση  που  ο  αριθμός  των  υποψηφίων  που  καλύπτουν  τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι μικρότερος του οριζόμενου ορίου, τότε δεν απαιτείται μοριοδότηση, παρά μόνο ανακοίνωση της λίστας των επιτυχόντων.

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη  Δήλωση  εγγραφής  στο  ΠΜΣ, (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών https://crop-cert.uowm.gr)
 1. Αναλυτικό   βιογραφικό  σημείωμα.
 1. Αντίγραφο   πτυχίου (με  την  αντίστοιχη  αναγνώριση  του ΔΟΑΤΑΠ  όπου  απαιτείται)  με αναλυτική  βαθμολογία.
 1. Για τους Έλληνες υποψηφίους αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης της  αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν. Για τους αλλοδαπούς, επιπλέον της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να πιστοποιούν κατά το νόμο, εξίσου και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 1. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
 1. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 1. Δύο (2) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από 11/06/2021 μέχρι 31/07/2021 (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή –Wordστη διεύθυνση:  και ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών έως  31/7/2021), στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας

ΠΜΣ Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού»

Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 50100 Φλώρινα

Τηλ. 2385054620

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στη Γραμματέα του τμήματος Γεωπονίας, (κ. Ευγενία Χαλβατζή),

τηλ.:23850 54620, 23850 24640 και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  https://crop-cert.uowm.gr/

B) Στη Διευθύντρια του ΠΜΣ (κ. Θεανώ Λαζαρίδου), τηλ: 6972427974

H Διευθύντρια

 Λαζαρίδου Θεανώ

 Καθηγήτρια

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated