ΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας», το οποίο λειτουργεί από το 1998 και απευθύνεται σε μηχανικούς και άλλους επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στις διεπιστημονικές μεθόδους προσέγγισης και αντιμετώπισης των σύγχρονων ενεργειακών θεμάτων (ενεργειακές αγορές, παραγωγή ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση ενέργειας και τεχνολογίες Η2, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογίες ευφυών δικτύων, διεσπαρμένοι ενεργειακοί πόροι, εξηλεκτρισμός ενεργειακών χρήσεων και ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα, περιβαλλοντικά θέματα, αξιολόγηση επενδύσεων και διαχείριση ενεργειακών έργων κλπ.), ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με οριζόντια κατάρτιση και εξειδικευμένη γνώση, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του ενεργειακού χώρου.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων που διεξάγονται τις απογευματινές ώρες, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο και μπορεί να διαρκέσει ολόκληρο το δεύτερο έτος φοίτησης στο Πρόγραμμα. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι δύο πλήρη ημερολογιακά έτη. Η έναρξη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022. Η φοίτηση στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν και η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί σχολών του ΕΜΠ και άλλων πολυτεχνικών σχολών, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ και συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. Στο Πρόγραμμα γίνονται υπό προϋποθέσεις δεκτοί και τελειόφοιτοι σχολών του ΕΜΠ και ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 40.

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στο Πρόγραμμα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-23 καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 23/5/2022 έως 20/6/2022 στην πλατφόρμα gradapply.ece.ntua.gr, αφού προηγηθεί η εγγραφή τους ως χρήστες (gradapply.ece.ntua.gr/register).

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο τηλέφωνο 2107723655 και στο email epminfo@power.ece.ntua.gr. Πληροφοριακό υλικό και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ epm.ntua.gr.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated