ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». Η παρούσα Πρόσκληση αφορά την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης) έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής του Συστήματος Ναυτίλος).
 2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως
  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ οφείλουν να την προσκομίσουν το αργότερο έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους και πριν την ορκωμοσία και την απονομή του Διπλώματος.
 3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές και τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία.
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, αν υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, αν υπάρχουν.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2). Πιστοποιητικά άλλων γλωσσών, αν υπάρχουν.
 8. Δύο συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν.
 9. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 10. Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση στο σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», το βιογραφικό σημείωμα, η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και κάθε άλλο στοιχείο, θα πρέπει να επισυναφθούν στο πεδίο «Βιογραφικό» σε μορφή αρχείου zip.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

Virtual Open Day HUA 2024 – 13.06.2024

Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών | 13.06.2024 Virtual Open Day – Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated