ΠΜΣ « Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» – ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 1η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ Διαβιβαστικό ΠΜΣΔιαβιβαστικό ΠΜΣ

«Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

 

Στο ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι, αλλά όχι αποκλειστικά, τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, Γεωπονικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών, Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σχολών ή Τμημάτων Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, Ιχθυολογίας ή παρεμφερών αντικειμένων καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» και στην Αγγλική γλώσσα Master of Science in «Livestock and Wildlife Management».

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι 4 εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι φοιτητές (20) και κατ΄ ανώτερο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές ανά έτος.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Εφόσον οι εισακτέοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο, δημιουργείται και δεύτερο τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής. Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.200€ συνολικά για τις 4 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 800€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο,  700€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο και 700€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο.

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 ποσοστό έως 30% των εισακτέων δύναται, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης. Οι φοιτητές αυτοί θα γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι.

Με στόχο την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος στην οποία συμβάλλει η έρευνα που διενεργείται στο ΠΜΣ, οι επιβλέποντες Καθηγητές είτε Μεταπτυχιακών εργασιών είτε εργασιών στα 15 μαθήματα, καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process), σε συνεργασία με τους φοιτητές και με άλλους ερευνητές όπου αυτό είναι εφικτό.

Συγκεκριμένα προτείνεται η επιβράβευση των τριών (3) καλυτέρων εργασιών ως εξής: στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 500 Ευρώ, στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 300 Ευρώ, στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν 200 Ευρώ. Η αξιολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή βάση Scopus και συγκεκριμένα τον δείκτη SNIP του κάθε περιοδικού, σε κατηγορίες συναφείς με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Στους βραβευθέντες φοιτητές και καθηγητές θα αποδίδεται επαινετική αναφορά (εύφημος μνεία).

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στη Φλώρινα. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των μαθημάτων ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος Γεωπονίας  (agro@uowm.gr)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  • Αίτηση-Υπεύθυνη  Δήλωση  εγγραφής  στο  ΠΜΣ,  στο  ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
  • Αναλυτικό   βιογραφικό  σημείωμα.
  • Αντίγραφο   πτυχίου   (με  την  αντίστοιχη  αναγνώριση  του ΔΟΑΤΑΠ  όπου  απαιτείται)  με  αναλυτική  βαθμολογία  όλων  των ετών.
  • Για τους Έλληνες υποψηφίους αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης της  αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν. Για τους αλλοδαπούς, επιπλέον της   γνώσης  της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να πιστοποιούν κατά το νόμο, εξίσου και τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

 

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

  • Προπτυχιακή Επίδοση – Βαθμός πτυχίου (60 %).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής (Προαπαιτούμενο, με δυνατότητα εξέτασης εάν δεν υπάρχει αποδεικτικός τίτλος).
  • Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο  του ΠΜΣ, μετά την   απόκτηση   του   βασικού   τίτλου   σπουδών,    και   η   οποία αποδεικνύεται νομίμως (μέγιστο 5 έτη) (10 %).
  • Προσωπική συνέντευξη (30%)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται ως εξής:

Αξιολόγηση  υποψηφιοτήτων  από  την  Επιτροπή Επιλογής:  Η ΕΕ αξιολογεί τις υποψηφιότητες οι οποίες υποβλήθηκαν αφενός μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και αφετέρου είναι πλήρεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι μικρότερος του οριζόμενου ορίου, τότε δεν απαιτείται μοριοδότηση, παρά μόνο ανακοίνωση της λίστας των επιτυχόντων.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Μετά την επικύρωση του καταλόγου επιτυχόντων και επιλαχόντων, αναρτώνται στους πίνακες του Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του τα  αποτελέσματα  της επιλογής των υποψηφίων δηλ.  ο Κατάλογος των επιτυχόντων  κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, για  το  ΠΜΣ  στην  «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας».

 

Αποδοχή    επιλογής    εισακτέου:    Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ο Διευθυντής ή Αν. Διευθυντής του ΠΜΣ αποστέλλει επιστολή αποδοχής σε κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο ΠΜΣ. Στην επιστολή αποδοχής επισημαίνεται ότι εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι  επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση τους, κατά νόμο (άρθρο 8 Ν.1599/1986), στη Γραμματεία του ΠΜΣ σχετικά με την αποδοχή ή όχι της επιλογής  τους στο ΠΜΣ. Η  περίπτωση μη-έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης  προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους, επιλαχόντες, στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου.

Ενστάσεις: Τυχόν  ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη γραμματεία  του  ΠΜΣ  εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η ΕΕ. Η ΕΕ αποφασίζει για την  αποδοχή ή όχι των ενστάσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον Κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από 02/10/2020 μέχρι 26/10/2020 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας

ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

Τέρμα Κοντοπούλου, τ.κ. 50100 Φλώρινα

Τηλ. 2385054610

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στη Γραμματέα του τμήματος Γεωπονίας, τηλ.: 23850 54610 και email: lwm@uowm.gr

B) Στη Διευθύντρια του ΠΜΣ (κ. Αικατερίνη Μέλφου), τηλ. 6932726093

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated