ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της θερινής περιόδου (ετήσιο εντατικό), που εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75 (εβδομήντα πέντε).

Το ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ. το ακαδ. έτος 2024-2025 θα υλοποιηθεί με εκπαιδευτικές διαδικασίες πλήρως εξ αποστάσεως (αναμένεται η σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και η έκδοση του ΦΕΚ) με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης (διαλέξεις από απόσταση σε πραγματικό χρόνο). Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις, σεμινάρια κ.λπ., είναι υποχρεωτική. Ο αριθμός διαλέξεων ανά μάθημα είναι 11 διαλέξεις διάρκειας τριών ωρών, συμπεριλαμβανομένης της τελικής εξέτασης του μαθήματος.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.800,00€, κατανεμημένο σε δόσεις (500,00€ με την εγγραφή, 1η δόση 1100,00€, 2η δόση 1100,00€ και 3η 1.100,00€), σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, εγκαίρως γνωστοποιημένες, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Κυριακή 30 Ιουνίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση , στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ.: 2271035422, 2271035402 και ώρες 09:00-15:00.

Share This Post

Recent Posts

Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το  Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated