ΠΜΣ «Οικονομικά» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών(Π.Μ.Σ.) στα Οικονομικά. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες.

 Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) στις Οικονομικές ή συναφείς επιστήμες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Συναφή (είς) Τμήματα (Σχολές) είναι αυτά(ές) που παρέχουν στους φοιτητές/τριες επαρκή υποδομή στα Οικονομικά και (ή) στις Ποσοτικές Μεθόδους.

H συνάφεια αξιολογείται κατά περίπτωση από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

 Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι:

 1. Αίτηση (έντυπη – το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βρίσκεται αναρτημένο παρακάτω(Βλέπε  Παράρτημα 3).
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου με την αντίστοιχη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Οι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες, θα προσκομίζουν σε αυτή τη φάση, μόνον βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίες από ΔΟΑΤΑΠ (αν υπάρχουν).
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 7. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής (επιπέδου Β2 τουλάχιστον) για τους Έλληνες ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.
 8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).
 9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 10. Μία (1) φωτογραφία.

 

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω (4) κριτηρίων τα οποία σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας:

 

 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 70%, ο οποίος προκύπτει: 70% * βαθμός πτυχίου * % ποσοστό συνάφειας.
 2. Ερευνητικό έργο με συντελεστή βαρύτητας 5%
 3. Η προσωπική συνέντευξη με συντελεστή βαρύτητας 20%
 4. Συστατικές επιστολές 5%

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3  Βλέπε παρακάτω)    μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ηλεκτρονικά στο email: vsamartz@econ.auth.gr (σκαναρισμένα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά) από την Πέμπτη 24  Ιουνίου 2021 έως τη Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Συνεντεύξεις  

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στα προσωπικά email των υποψηφίων. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (http://www.econ.auth.gr)  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα οικονομικά (https://maecon.econ.auth.gr/ ) .

Προκήρυξη

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Kαινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακατεύθυνσης του Department of Informatics and Telematics “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” (https://applied.dit.hua.gr/ )💻💻 Υποβολή αίτησεων ηλεκτρονικά έως τις 28/06/2024 στον σύνδεσμο: https://application.hua.gr/ Για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated