ΠΜΣ «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» (MSc in Ecology and Biodiversity Conservation). Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, όπου θεωρείται αναγκαίο. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης, η χρονική διάρκεια δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η υποβολή των αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρατείνεται έως 30-6-2022 και οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (έντυπο αίτησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της
  ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».
 2. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών από το οικείο Τμήμα, κατά την εγγραφή τους και το αντίγραφο πτυχίου μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
 3. Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ή και μεταπτυχιακών εάν υπάρχουν).
 5. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1), για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας.
 6. Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες πρέπει να αποσταλούν από τους συστήνοντες, αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, στην κ. Βασιλική Σιαφάκα (). Προσοχή, στο έντυπο της αίτησης θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των συστηνόντων.
 7. Δυο (2) φωτογραφίες.
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα βοηθήσει την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τα προσόντα και τις δεξιότητές τους.

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ κ. Βασιλική Σιαφάκα, , τηλ. 210-7274602 και από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη, , τηλ. 210-7274248.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα, ο Κανονισμός Λειτουργίας και περιγραφή του Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο του 2022 κατά πάσα πιθανότητα μέσω διαδικτύου. Για την ακριβή ώρα και ημέρα των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος παρακάτω.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated