ΠΜΣ «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστήμης των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 Αυγούστου 2022 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022. Ο χώρος υλοποίησης του Π.Μ.Σ. είναι το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α., Καρπενήσι Ευρυτανίας.

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της οικολογίας με έμφαση σε εξειδικευμένα θέματα οικολογίας, διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.

Το Π.Μ.Σ. στην «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα και μισό (1,5) ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) και κατανέμεται σε τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα για τα πρώτα δύο εξάμηνα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά σειρά, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Δασολογίας των Πανεπιστημίων, των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι. που θεραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα της
Οικολογίας και του Περιβάλλοντος καθώς και οποιοδήποτε άλλου Τμήματος Πανεπιστημίου ή πρώην Τ.Ε.Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη του προγράμματος εδώ.

Share This Post

Recent Posts

ΠΜΣ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 50 θέσεις) μεταπτυχιακών

Read More »

9ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περισσότεροι από εβδομήντα πανεπιστημιακοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι, και καλλιτέχνες θα δώσουν το παρόν στο ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα νέων Αυλώνα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική

Read More »

ΠΜΣ «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (MPhil) στην «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» για

Read More »

Εγγραφείτε στο

Newsletter !

Subscribe to our newsletter and stay updated